BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapuńka Iwona (Politechnika Opolska), Pisz Iwona (Uniwersytet Opolski)
Title
Systemowy wymiar inżynierii zarządzania procesami, projektami i innowacjami
System Dimension of Engineering Management in Process, Projects and Innovations
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 113-122, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie procesami, Zarządzanie projektem, Zarządzanie innowacyjne
Process management, Project management, Innovative management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne procesy kreowania i wdrażania innowacji wymagają właściwych kompetencji i wiedzy ugruntowanej na podbudowie zasad zarządzania projektami. Zwiększa to prawdopodobieństwo realizacji celów, spełnienia wymagań klientów, jak również podnosi efektywność i skuteczność procesów zarządzania innowacjami. Integracja podejścia projektowego z procesami innowacji jest postulatem służącym właściwej realizacji strategii biznesowej w polskich przedsiębiorstwach. Zaproponowany w artykule model przedstawia włączenie procesu tworzenia innowacji w procesy zarządzania. Systemowe ujęcie koncepcji innovation project machine może stanowić koherentną syntezę rozwiązań dostępnych w ramach inżynierii zarządzania.(abstrakt oryginalny)

Contemporary processes of creating and implementing innovations require appropriate skills and knowledge established on the foundation of project management principles. This increases the likelihood of achieving the objectives, meet customer requirements, as well as increases the effectiveness and efficiency of the innovation management processes. The proposed conceptual model presents project management processes incorporated in the new approach to innovation. System approach to concept "innovation project machine" can provide a coherent synthesis of the solutions available in the engineering management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czakon W.: Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, nr 10, 2012, s. 7-10.
 2. Demir S.T.: AgiLean PM - a unifying strategic framework to manage construction projects. Liverpool John Moores University, Liverpool 2013.
 3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. I i II. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 4. Karbownik A.: Problemy w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 26, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 5. Kisielnicki J.: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 6. Komitet Inżynierii Produkcji PAN: Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce. Warszawa 2010.
 7. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Lent B.: A contribution towards the theory of the project management. Zeszyty Naukowe AON, nr 1 (86), 2012, s. 263-277.
 9. Słowiński B.: Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009.
 10. Spałek S.: Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania. Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences, nr 1 (26), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 132-141.
 11. Vedsmand T.: Making ideation a part of the "innovation project machine", www.innovationmanagement.se, 2013 (available online: 28.09.2015).
 12. von Foerster H. (ed.): Cybernetics of cybernetics, biological computer laboratory. University of Illinois, Urbana-Champaign 1974.
 13. Wiener N.: Cybernetics or control and communication in the animal and the machine. Second Edition. The MIT Press, Cambridge 1961.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu