BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydarowska-Kurzbauer Joanna (Politechnika Śląska)
Title
Uwarunkowania innowacyjności wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Factors of Changes in Innovation Position of Selected Central and Eastern European Countries
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 155-163, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Innowacyjność, Wzrost gospodarczy
Innovative character, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W artykule opisano zmiany poziomu innowacyjności wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jakie nastąpiły po 2006 r., oraz podjęto próbę identyfikacji ich przyczyn. Punktem wyjścia były teoretyczne aspekty innowacyjności. W dalszej części artykułu uwaga została skoncentrowana na analizie danych statystycznych pozyskanych z Globalnych Raportów Konkurencyjności. Artykuł zakończono podsumowaniem wskazującym główne wnioski. (abstrakt oryginalny)

The article describes changes in innovation level and their determinants in selected European countries, which took place after 2006. At the beginning there was presented a theoretical aspects of innovation. Afterwards attention was directed to analysis of statistical data from Global Competitivness Report. In the end of the article there was pointed the main conclusions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belitz H., Clemens M., Shmidt-Ehmecke J., Werwatz A.: Deficits in education endanger Germany's innovative capacity. DIW Berlin, 14(4), German Institute for Economic Research.
 2. Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
 3. European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis Of Innovation Performance.
 4. Freeman C.: The National systems of innovation in a historic perspective. "Cambridge Journal of Economics", Vol. 18, 1995.
 5. Furman J.L., Porter M.E., Stern S.: The determinants of national innovative capacity. "Research Policy", 31, 2002.
 6. Greunz L.: Intra- and inter-regional knowledge spillovers: Evidence from European regions. "European Planning Studies", Vol. 13, no. 3, 2005.
 7. Innovation Union Scoreboard 2015.
 8. Kaldor N.: Causes of the Slow Rate of Growth in the United Kingdom. "Cambridge University Press", Cambridge 1991.
 9. Kasperkiewicz W.: Charakterystyka innowacyjności polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej. "Gospodarka w praktyce i teorii", nr 2 (3), Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 10. Lundvall B.A., Johnson B.: The learning economy. "Journal of Industry Studies", Vol. 1, 1994.
 11. Marciniak S.: Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. C.H.Beck, Warszawa 2010.
 12. Mesthene E.G.: Technological Change. Its Impact on Man and Society, New York 1970.
 13. Mroczko F.: Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1040, Wrocław 2004.
 14. Myrdall G.: Economic Theory and Underdeveloped Regions. Duckworth, London 1957.
 15. Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Raport NBP, Warszawa 2016.
 16. Romer P.: Endogenous technological change. "Journal of Political Economy", Vol. 98, no. 5, part II, 1990.
 17. Rychtowski S.: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045, Wrocław 2004.
 18. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 19. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting technological Innovation Data. Oslo Manual, OECD, Paris 1996.
 20. The Global Competitiveness Report 2006-2007. WEF, Geneva, Switzerland 2007.
 21. The Global Competitiveness Report 2010-20011. WEF, Geneva, Switzerland 2011.
 22. The Global Competitiveness Report 2014-2015. WEF, Geneva, Switzerland 2015.
 23. Weresa M.A.: Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. PWN, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu