BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komańda Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Gorąca wiedza w przedsiębiorstwie
Hot Knowledge in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 198-206, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Wiedza, Wiedza w organizacji, Kompetencje, Umiejętności pracownicze, Motywacje
Knowledge, Knowledge in organization, Competences, Employee skills, Motivation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Za główny czynnik pozwalający przedsiębiorstwu prowadzić skuteczną walkę konkurencyjną współcześnie uznaje się wiedzę. System wiedzy gorącej i zimnej w przedsiębiorstwie jest zatem uznawany za jedno z kluczowych wyzwań zarządzania organizacjami. Przywołana w artykule koncepcja gorącej wiedzy pozwala przedstawić opinię respondentów na temat oczekiwań przedsiębiorstw wobec kompetencji miękkich i twardych pracowników, stopnia wsparcia ich kształtowania przez szkolenia oraz stosowanych rozwiązań motywacyjnych.(abstrakt oryginalny)

Nowadays knowledge is recognized as a major factor in enabling the company to be successful in the competitive fight. A system of hot and cold knowledge in the company is thus considered to be one of the key challenges of organizations management. The concept of hot knowledge referenced in this paper allows to introduce opinions and expectations about kinds of soft and hard skills of employees, the degree of support for their development by training and incentives arrangements reported by the enterprises representatives.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bembenek B., Piecuch T.: Knowledge Management in Industry Clusters as an Indication of Enterpreneurship. CBU International Conference Proceedings, Vol. 2, 2014, p. 5-14.
 2. Komańda M.: Aspekt dynamiczny w japońskim modelu zarządzania wiedzą. "Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości", nr 2, 2003, s. 110.
 3. Komańda M.: Kapitał ludzki w organizacji opartej na zarządzaniu wiedzą, [w:] Kopycińska D. (red.): Teoretyczne aspekty gospodarowania. Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego, Szczecin 2005, s. 141.
 4. Materska K.: Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, [w:] Sosińska-Kalata B., Przastek-Samokowa M., Skrzypczak A. (red.): Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Miscellanea Informatologica Varsoviensia. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2005, s. 233.
 5. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie. Poltext, Warszawa 2000, s. 43-47.
 6. Perechuda K.: Filozofia pustki - struktury - symulakry. Rozważania w kontekście Profesora Adama Stabryły, [w:] Bieniok H. (red.): Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły. Mfiles.pl, Kraków 2014, s. 49.
 7. Song Y., Tian D.G., Wang Y.Z., Cai L.B.: Evaluating the Contributions to Knowledge of the Staff Based on Performance Evaluation System for Project Management Enterprise, [in:] Wireless Communications, Networking and Mobile Computing. WiCOM'08. 4th International Conference. IEEE, 2008, p. 1-4.
 8. Stelmaszczyk M.: Społeczeństwo budowane na wiedzy istotą współczesnych organizacji, [w:] Kopycińska D. (red.): Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 55-64.
 9. Whiddett S., Hollyforde S.: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 23.
 10. Winch S.: Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania. Szkoła Główna Handlowa", nr 70, Warszawa 2006, s. 68-83.
 11. Włodarkiewicz-Klimek H.: Kapitał ludzki przedsiębiorstw w warunkach gospodarki wiedzy - wyniki badań. "Marketing i Rynek", nr 5, 2014, s. 1276.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu