BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziewulak Dobromir (Uniwersytet Warszawski)
Title
Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich
Cultural Education at School in Selected European Countries
Source
Studia BAS, 2016, nr 2 (46), s. 77-146, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Polityka kulturalna
Keyword
Kultura, Oświata, Szkolnictwo podstawowe, Edukacja
Culture, Education, Primary education, Education
Note
summ.
Abstract
Analiza programów nauczania oraz podejmowanych rozwiązań szkolnych i pozaszkolnych w szkolnictwie obowiązkowym dziesięciu wybranych państw europejskich wskazuje, że edukacja kulturalna jako przedmiot szkolny może być realizowana jako "edukacja do kultury" lub jako wprowadzanie w otaczającą nas kulturę, na przykład przez zaznajomienie uczniów z jej elementami - sztuki plastyczne, muzyka, rękodzieło, teatr, taniec, architektura, sztuki medialne. Wydaje się, że najbardziej widocznym wspólnym mianownikiem dla edukacji kulturalnej realizowanej w systemach oświatowych omówionych w artykule jest: • traktowanie edukacji kulturalnej jako przedmiotu obowiązkowego łączącego obszar edukacji artystycznej i kulturalnej najczęściej wypełnianego przez dwa przedmioty - sztuki plastyczne i muzyka, • przybliżenie uczniowi najważniejszych dzieł kultury i uświadomienie wagi dziedzictwa kulturalnego, • umożliwienie uczniowi stworzenia i zaprezentowania własnego dzieła z obszaru kultury np. z wykorzystaniem obszaru sztuk medialnych, • stworzenie możliwości zetknięcia się z różnymi formami artystycznego wyrazu i umożliwienie uczniowi dokonania interpretacji krytycznej dzieła.(fragment tekstu)

This paper presents an overview of cultural and artistic education in compulsory education in selected European countries, including Poland, Austria, Belgium, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Spain, and the UK. An attempt is made to define the concept of cultural education and to examine the place it has in the modern world. The review includes the issues related to cultural education as a compulsory school subject in primary and secondary schools in selected European countries. An analysis is made of school curricula, with special emphasis on cultural and artistic subjects. The context of the school organization systems and curricula, as well as the status of teachers in art school education and lifelong learning, was used to better exemplify the issues under consideration.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziewulak D., Obowiązek szkolny w Unii Europejskiej, seria "Analizy BAS" nr 9(34), 2010, http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 2. Dziewulak D., System szkolny Irlandii, seria "Analizy BAS" nr 14(118), 2014, http:// www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 3. Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997.
 4. Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie, FRSE, Warszawa 2010.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. 2015 poz. 843.
 6. Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 35.
 7. Décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement (D. 24-03-2006 M.B. 22-05-2006 Modifications D. 30-04-2009 - M.B. 09-07-2009 D. 03-04-2014 - M.B. 14-08-2014), http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/30655_002.pdf.
 8. Grundgesetz, https://www.bundestag.de/grundgesetz.
 9. Irish Education Act, 1998 (Number 51of 1998), http://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/html.
 10. Tableau des projets de collaboration durable 2015-2016 sélectionnés, http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?eID=tx_ nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/cult_ens/upload/cult_ens_super_editor/cult_ens_editor/documents/Decret/Tableau_projets_durables_2015-2016_selectionnes.pdf&hash=37d4124339191cc9f9bebd1b285120f7a1c91d19.
 11. Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005), http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/ MENX0400282L.htm#loi.
 12. Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture (JO du 2-4-2015; BOEN n°17 du 23-4-2015), http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834.
 13. Loi n° 2013-595 du 8.07.2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?ci dTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&categorieLien=id.
 14. Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTex te=&categorieLien=id.
 15. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, https://www.boe.es/buscar/act. php?id=BOE-A-2006-7899.
 16. Structure of the education system in Northern Ireland 2014-15, https://www.nfer. ac.uk/nfer/eurydice/publications/structure-diagram-ni.cfm.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu