BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmach Jerzy (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Makroekonomiczne determinanty koniunktury giełdowej
Macroeconomic Determinants of Stock Market Fluctuations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 123-136, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Koniunktura giełdowa
Stock market outlook
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule analizowane determinanty koniunktury giełdowej zostały zgrupowane w trzech tradycyjnie rozważanych kategoriach makroekonomicznych: monetarnej (opisano tu podaż pieniądza, inflację, stopę procentową, kurs walutowy i in.), realnej (PKB, produkcja przemysłowa, inwestycje), fiskalnej (deficyt budżetowy, zadłużenie zagraniczne, podatki). Kolejność prezentacji poszczególnych czynników wynika ze stopnia ich ważności teoretycznej w oddziaływaniu na koniunkturę giełdową. (fragment tekstu)

The relationship between stock market fluctuations and economic growth has been an important issue of debate. Numerous studies have dealt with different aspects of this relationship at both theoretical and empirical levels. This paper focuses on identification of macroeconomic variables which influences stock market in Poland and provide the theoretical framework for further empirical investigation, presented in. It appears that discrete changes in monetary policy, affecting the volatilities of interest rates and money supply, seem to be the best candidate to account for stock market fluctuations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cutler D.M., Poterba M., Summers L.H., What Moves Stock Prices? "The Journal of Portfolio Management" 1989, vol. 15, nr3, Spring, s. 4-12.
 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2002.
 3. Errunza V., Hogan K., Macroeconomic Determinants of European Stock Market Volatility, "European Financial Management" 1998 nr 4(3), s. 361-377.
 4. Fama E.F., Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money. "American Economic Review" 1981, vol. 71.
 5. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. PWN, Warszawa 2000.
 6. Kokoszczyński R. (red.), Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, NBP, Warszawa 1999. "Materiały i Studia NBP" nr 91.
 7. Komar Z.: Sztuka spekulacji, PRET SA, Warszawa 1993.
 8. Lee Т., Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG-Press, Warszawa 2000.
 9. Mishkin F.S., The Transmission Mechanism and the Role of Asset Prices in Monetary Policy, National Bureau of Economic Research 2001. URL: http://www.nber.org/w8617.
 10. Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.
 11. Raus D., Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego, NBP, Warszawa 2000. "Materiały i Studia NBP" nr 112.
 12. Schwert W., Stock Returns and Real Activity: a Century of Evidence. "The Journal of Finance" 1990 nr 4.
 13. Stelmach J., Badanie wpływu zmiennych makroekonomicznych na koniunkturę giełdową na podstawie modeli ekonometrycznych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria 14, 2004 nr 1021.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu