BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmach Jerzy (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Analiza wpływu zmiennych makroekonomicznych na koniunkturę giełdową w Polsce w latach 1998-2002
An Investigation into Influence of Macroeconomic Variables on Polish Stock Market: Years 1998-2002
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 137-151, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Koniunktura giełdowa
Stock market outlook
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostały trzy wersje modelu ekonometrycznego, badającego wpływ zmiennych makroekonomicznych na koniunkturę giełdową: jednorównaniowy model liniowy, oznaczony jako, model dwurównaniowy, a także model wektorowej autoregresji. Na podstawie jednorównaniowej wersji modelu potwierdzono tezę o istnieniu zależności pomiędzy giełdą a gospodarką. Ponadto z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż w długim okresie na koniunkturę giełdową w Polsce najbardziej znaczący wpływ mają trzy kanały transmisji impulsów polityki makroekonomicznej: stóp procentowych, kursu walutowego i inflacyjny. W przypadku modelu dwurównaniowego weryfikacji poddano kolejną hipotezę, zgodnie z którą polski rynek kapitałowy odznacza się niespekulacyjnym charakterem transakcji giełdowych, a co za tym idzie - ma miejsce efektywna alokacja i transformacja kapitału w skali całej gospodarki. Z wielkim żalem należy stwierdzić, iż dostępne dane empiryczne i zastosowana procedura badawcza obalają powyższą hipotezę. Oczywisty jest fakt, że otrzymany wniosek nie stanowi rozstrzygającej instancji w rozważanej kwestii i niezbędne jest wykonanie szeregu dalszych badań. Ateoretyczny charakter modelu VAR, polegający na badaniu wszystkich możliwych powiązań pomiędzy zmiennymi, potwierdza większość wniosków otrzymanych na bazie poprzednich dwóch klas modeli, a zwłaszcza potwierdza on stabilny wpływ wyróżnionych wyżej czynników makroekonomicznych na koniunkturę giełdową w Polsce. Badania, przeprowadzone w ramach analizy własności predykcyjnych poszczególnych modeli, upoważniają do przyjęcia tezy o niskiej skuteczności trafnego prognozowania wartości indeksu WIG w długim okresie na podstawie klasycznych modeli ekonometrycznych. (fragment tekstu)

Understanding the linkages between macroeconomic variables and financial markets, in particular stock market, has been a research area of financial economics for a long period of time. The hypothesis that macroeconomic factors exert important effects on stock market returns has strong intuitive appeal, but little empirical support. Using three different econometric models, this paper examines the macroeconomic determinants of stock market fluctuations. The paper finds that: the most persistent influence on stock market come from inflation, interest and exchange rates; there is a weak relationship between level of investments and stock returns in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
  2. Gatnar E., Modelowanie ekonometryczne, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1997.
  3. Milo W., Łapińska-Sobczak N., Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  4. Pesaran M.H., Smith R.J., A Generalized R2 Criterion for Regression Models Estimated by the TLS Method, "Econometrica" 1994, vol. 62, s. 705-710.
  5. Stelmach J., Badanie wpływu zmiennych makroekonomicznych na koniunkturą giełdową na podstawie modeli ekonometrycznych. Praca magisterska (maszynopis), Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  6. Stelmach J., Makroekonomiczne determinanty koniunktury giełdowej. 'Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych'. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria 14, 2004 nr 1021.
  7. Strzała K., Przechlewski Т., Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
  8. Welfe A. (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000.
  9. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu