BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miłaszewicz Danuta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Efektywność społeczna wybranych dóbr publicznych w Polsce - ujęcie regionalne
Social Efficiency of Selected Public Goods in Poland - Regional Approach
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (9), 2017, nr 312, s. 65-81, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Efektywność, Dobra publiczne
Effectiveness, Public goods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efektywność realizowanych zadań publicznych, w wyniku których powstają dobra publiczne, powinna być oceniana także w ujęciu społecznym. W artykule podjęto próbę określenia i pomiaru społecznej efektywności wybranych dóbr publicznych oraz ukazania jej zróżnicowania w polskich regionach (NUTS 2). Ustalenie poziomu efektywności społecznej analizowanych dóbr publicznych (edukacji i opieki zdrowotnej) wymaga uwzględnienia ponoszonych na nie wydatków oraz ujęcia niestandardowych, nieilościowych efektów, do których zaliczono bezstronność, jakość i brak korupcji w procesie ich dostarczania. Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie efektywności społecznej wybranych dóbr publicznych w polskich regionach.(abstrakt oryginalny)

The efficiency of carried out public tasks, leading to formation of public goods, should be judged also social one. In this article an attempt was made to state and measure the social efficiency of selected public goods and to show their diversity in the Polish regions (NUTS 2). Determining the efficiency level of the analyzed social public goods (education and healthcare) requires its expenditure and non-standard, not quantitative outcomes, which includes impartiality, quality and absence of corruption in the process of delivering the goods. The obtained results indicate great diversity of social efficiency of selected public goods in the Polish regions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz A., Herbst J., Ostrowski Ł., Starzyk K., Wygnański J.J. (2014), Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych, Urząd m.st. Warszawy, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Warszawa, http://miasta-polskie.pl/zwiazekmp/portal/web/uploads/pub/ pages/page_154/text_images/od_diagnozy_do_strategii.pdf (dostęp: 12.11.2016).
 2. Charron N., Dijkstra L., Lapuente V. (2014), Regional Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States, "Regional Studies", Vol. 48, No. 1, s. 69-90.
 3. Charron N., Dijkstra L., Lapuente V. (2015), Mapping the Regional Divide in Europe: A Measure for Assessing Quality of Government in 206 European Regions, "Social Indicators Research", No. 122(2), s. 315-346.
 4. Dębski S. (2014), Kształtowanie się samorządu terytorialnego: przeszłość i teraźniejszość, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Grudziądz, http://www.home. umk.pl/~ptnp/do_pobrania/PUBLIKACJE/Ksztaltowanie_samorzadu_terytorialnego. pdf (dostęp: 10.11.2016).
 5. Frederickson H.G. (2010), Social Equity and Public Administration: Origins, Developments, and Applications, N.M. Sharpe, Armonk - New York, https://books.google.pl/ books?id=d0Q7sfY8IHgC&ots=GmDoalQErj&dq=equity+in+efficiency+public+ administration&pg=PR4&redir_esc=y#v=onepage&q=eq.uity%20in%20efficiency %20public%20administration&f=false (dostęp: 9.11.2016).
 6. Fundowicz S. (2009), Dynamiczne rozumienie zadania publicznego [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przeszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi, "Acta Universitatis Wratislaviensis", No. 3168, s. 154-166.
 7. GUS (2014a), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, GUS, Warszawa.
 8. GUS (2014b), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r., Warszawa.
 9. GUS (2015), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2015, Warszawa.
 10. Karporowicz V. (2011), Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8(239-240), s. 71-87.
 11. Kisiel W. (2015), Prawo o ustroju samorządu terytorialnego: założenia gruntownej reformy [w:] P. Kopyciński (red.), Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, s. 13-26.
 12. Kołaczkowski B., Ratajczak M. (2010), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Kotarbiński T. (1982), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 14. Kurzyna-Chmiel D. (2013), Oświata jako zadanie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Lach D.E. (2011), Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Miłaszewicz D. (2014), Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 180, s. 163-173.
 17. Modzelewski P. (2009), System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu.pl, Warszawa.
 18. Mroziewski M. (2014), Społeczna efektywność jako podstawa rozwoju Unii Europejskiej, "Pragmata tes Oikonomias", z. VIII, s. 221-238.
 19. Rapkiewicz M. (2012), Zadania związane z ochroną zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego - wyzwania i dylematy [w:] M. Rapkiewicz (red.), Efektywność, planowanie, rozwój - jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych, Instytut Sobieskiego, Warszawa, s. 47-54.
 20. Raszewska-Skałecka R. (2014), Niepewność sytuacji prawnej jednostki w związku z powszechnym i równym dostępem do edukacji na tle ustawy o systemie oświaty (wybrane zagadnienia) [w:] A. Błaś (red.), Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 266-274.
 21. Robbins L.Ch. (1932), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London, https://mises.org/system/tdf/Essay%20on%20the%20Nature %20and%20Significance%20of%20Economic%20Science_2.pdf?file=1&type=doc ument (dostęp: 28.10.2016).
 22. Rothstein B., Tannenberg M. (2015), Making Development Work: The Quality of Government Approach, "EBA Report", No. 7.
 23. Rościszewska E. (2015), Ocena efektywności realizacji usług, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 24. Tuszyńska-Bogucka V., Bogucka J. (2005), Zdrowie w hierarchii wartości, "Annales UMCS", t. LX, suppl. XVI, nr 584, s. 91-94.
 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, tekst jednolity, Dz.U. 2016, poz. 446).
 26. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998(a) r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578, tekst jednolity, Dz.U. 2015, poz. 1445).
 27. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998(b) r. o samorządzie województw (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576, tekst jednolity, Dz.U. 2016, poz. 486).
 28. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135, tekst jednolity, Dz.U. 2015, nr 581).
 29. Wąsiewicz E.P., Masiakowski A. (2001), Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki zdrowotnej, "Zdrowie Publiczne", t. 4, nr 111, s. 215-218.
 30. [www 1] WHO Definition, http://www.who.int/about/definition/en/print.html (dostęp: 10.11.2016).
 31. [www 2] https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-indexeqi/ (dostęp: 10.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu