BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Dochody podatkowe gmin Pomorza Środkowego w latach 2010-2014
Tax Revenues of Municipalities of the Middle Pomerania in 2010-2014
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2016, nr 20, cz. 2, s. 99-112, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Dochody, Dochody gminy, Gmina, Opodatkowanie, Dochód podatkowy
Income, Local revenues, District, Taxation, Tax revenue
Note
streszcz., summ.
Country
Pomorze Środkowe
Abstract
W artykule przedstawiono istotę i zróżnicowanie opodatkowania podatkami lokalnymi oraz poddano analizie wielkość wpływów fiskalnych gmin z dochodów podat-kowych na Pomorzu Środkowym w latach 2010-2014. Struktura terytorialna regionu oraz jej typ determinuje wielkość wpływów z dochodów podatkowych oraz ma wpływ na kształtowanie się wielkości uzyskiwanych dochodów. Charakter podatków lokalnych po-zwala w większości przypadków prognozować możliwe do uzyskania wpływy z tego źró-dła dochodu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence and diversity of the taxation of local taxes and analyzed the height of tax revenues of municipalities with tax revenue in the Middle Pomerania in 2010-2014. Territorial structure of the region and the type determines the amount of revenues from income tax and has influence on the height achieved income. Character of local taxes can in most cases to predict possible to obtain the proceeds of this source of income. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, (20.06.2016).
  2. Litwińczuk H., Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców - Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  3. Sobiech J., Denek E., Wierzbicki J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1997.
  4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 Poz. 969 ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 2 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514 ze zm.).
  7. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo-wym 2016 (Dz. U. 1998 nr 144, poz. 930).
  8. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).
  9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnopraw-nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.)
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu