BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiciel-Lodzińska Sabina (Politechnika Opolska)
Title
Imigracja zarobkowa w świetle badań i zapisów w strategiach rozwoju społeczności lokalnych (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego)
Economic Immigration in Reserch and Subscriptions in Development Strategies of Local Comunities (with Special Emphasis on Opole Voivodeship)
Source
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 12, s. 77-88, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Imigracja zarobkowa, Strategia rozwoju, Społeczności lokalne
Economic immigration, Development strategy, Local community
Note
streszcz., summ.
Abstract
Imigracja zarobkowa do Polski zyskuje na znaczeniu. Celem artykułu jest pokazanie imigracji, w tym w szczególności imigracji zarobkowej jako zjawiska, które należałoby uwzględniać w strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego. To nowy element, który może mieć istotny wpływ na przeobrażenia pewnych obszarów. Za przykład wybrano województwo opolskie. Rozpoczęto od pokazania migracyjnej specyfiki Opolszczyzny oraz zmian demograficznych następujących w regionie. Następnie zaprezentowano wybrane wyniki badania przeprowadzonego wśród 263 pracodawców z województwa opolskiego, które dotyczyło m.in. wykorzystywania przez przedsiębiorców zagranicznej siły roboczej, oceny województwa opolskiego jako regionu imigracyjnego oraz wskazania perspektyw dotyczących napływu cudzoziemskich pracowników. Na podstawie zapisów wybranych strategii regionalnych i lokalnych pokazano ponadto w jaki sposób postrzegany jest w nich napływ imigrantów(abstrakt oryginalny)

Economic migration to Poland is becoming more important. The aim of the article is to show immigration, as a phenomenon that should be taken into account in regional and local development strategies. This is a new element that can have a significant impact on transformation of certain areas. As an example Opolskie Voivodeship has been choosen. The text began by showing migration specifics of Opole Province and demographic changes occuring in the region. Next, selected results of a survey conducted among 263 employers from the Opolskie Voivodeship, namely: their use of foreign labour, the assessment of the Opole region as immigration destination and indication of the prospects regarding to the influx of foreign workers have been presented. The influx of immigrants in selected regional and local strategies is also presented (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coleman D.: Does Europe needs Immigrants? Population and work force projections, International Migration Review 26(98), 1992.
 2. Dybowska J., Widera K.: Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji w województwie opolskim, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 223/2015.
 3. Heffner K.: Migracje a rozwój regionu. Znaczenie procesów migracyjnych dla rozwoju regionów w Polsce, [w:] Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945- 2011-2035 - aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, R. Rauziński, T. Sołdra - Gwiżdż (red.), Opole-Warszawa: Rządowa Rada Ludnośćiowa, PIN-Instytut Śląski w Opolu 2012.
 4. Heffner K.: Region migracyjny, [w:] K. Heffner, R. Rauziński, Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze) na przykładzie Śląska Opolskiego, Opole 2003.
 5. Iglicka K.: Imigranci pilnie potrzebni, Raport 8, Warszawa: Fundacja Energia dla Europy 2013.
 6. Kubiciel - Lodzińska S.: Regionalna polityka (i)migracyjna jako narzędzie stymulowania rozwoju społeczno - gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) [w:] "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy" nr 3/ 2013.
 7. Kubiciel - Lodzińska S.: Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego), Katowice 2016.
 8. Malik K.: Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Warszawa: Studia/Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. 135/2011.
 9. Solga B.: Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Opole: Politechnika Opolska 2013.
 10. Ferry M., Vironen H.: Reakcje polityki regionalnej na przemiany demograficzne. Opracowanie EoRPA 09/4, Glasgow: European Policies Research Centre, University of Strathclyde, 2009. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/EoRPA/Documents/09_04.pdf, [dostęp: 23.06.2016].
 11. Migracja siłą rozwoju, http://ec.europa.eu/polska/news/130522_migracja_pl.htm,[dostęp: 2016.06.15].
 12. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zatrudnianiecudzoziemcow-w-polsce,[dostęp: 19.04.2016].
 13. Model Integracji Imigrantów, http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/GdanskiModel-Integracji-Imigrantow-przyjety-przez-radnych,a,56777[dostęp: 25.01.2017].
 14. Narodowy Spis Powszechny 2002. Migracje ludności 2002, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowyspis-powszechny-2002/migracje-zagraniczne-ludnosci-2002,11,1.html,[dostęp: 22.04.2016].
 15. Narodowy Spis Powszechny 2011. Migracje zagraniczne ludności 2011, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/migracjezagraniczne-ludnosci-nsp-2011,13,1.html,[dostęp: 22.04.2016].
 16. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2013, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRKPL2030-RM.pdf.[dostęp: 7.06.2016].
 17. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/polska_2030_raport_0609.pdf, [dostęp 5.06.2016].
 18. Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html [dostęp: 6.05.2016].
 19. Program "Otwarty Kraków", https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=84032[26.01.2017].
 20. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju i migracji(2005/2244), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0319+0+DOC+XML+V0//PL, [dostęp: 14.06.2016].
 21. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki spójności UE, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0485&language=PL&ring=A7-2011-0350, [dostęp: 16.05.2016].
 22. Strategia "Wrocław w perspektywie 2020 plus", Wrocław 2006, http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/ProgramMiejski/strategia_pl.pdf, [dostęp: 12.05.2016].
 23. Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, Lublin 2015, http://strategia2020.lublin.eu/, [dostęp: 12.05.2016].
 24. Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackiego 2020, Rzeszów 2013, http://umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIAROZWOJU-WOJEWODZTWA-PODKARPACKIE-2020.pdf[dostęp10.10.2016].
 25. Strategia rozwoju województwa kujawsko - pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020 +, Toruń 2013 https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/ Strategia_rozwoju_wojewodztwa_kujawsko-pomorskiego, [dostęp: 20.06.2016].
 26. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", Katowice 2013, https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/DOKUMETY REG./Strategia Rozwoju Wojew dztwa l skiego l skie 2020+ .pdf, [dostęp: 12.05.2016].
Cited by
Show
ISSN
2353-8899
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu