BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nosalski Piotr (Urząd Miejski w Dębicy)
Title
Działania administracji publicznej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na przykładzie miasta Dębica
Operation of Public Administration to Ensure Safety of Residentsusing The Example of Debica
Source
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 12, s. 98-106, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne
Public administration, Public security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł opisuje działania administracji publicznej na rzecz zapewni e- nia bezpieczeństwa mieszkańców na przykładzie miasta Dębica w woj e wództwie podkarpackim. W artykule przedstawione zostały regulacje prawne, które narzucają na samorządy obowiązki z zakr esu zapewnienia bezpieczeństwa oraz konkretne dzi a- łania, jakie podejmują władze miasta Dębica w celu poprawy bezpieczeństwa. Sk u- teczność tych działań oceniona została na podstawie prz e prowadzonej ankiety, której wyniki omówiono w niniejszym artykule(abstrakt oryginalny)

The article describes the activities taken by the pu blic administr ation to ensure the safety of residents using the example of Dę bica city located in Po d- karpackie voivodeship. Publication presents the regulations that impose sp ecific requirements and actions tak en by the city authorities of Dę bica to improv e safety. The effectiveness of these actions was assessed on the basis of the survey, which results are elaborated in this article(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz.483, ze zm.
  2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1967 r., tj. Dz.U. z 2016, poz. 1534.
  3. Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, Genewa, 8 czerwca 1977 r.
  4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95.
  5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. 1991 nr 81, poz. 35.
  6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2001 nr 115, poz. 1229.
  7. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 ze zm.
  8. Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 20 lutego 2014 r., Dz. U. z 2014 poz. 333
Cited by
Show
ISSN
2353-8899
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu