BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Otoczenie fiskalne jako czynnik rozwoju biznesu i konkurencyjności gospodarki
The Fiscal Environment as a Factor in Business Development and Economic Competitiveness
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 1 (961), s. 85-101, tab., bibliogr. 26 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Polityka fiskalna, Szara strefa, Opodatkowanie
Fiscal policy, Informal economy, Taxation
Note
JEL Classification: F20, H25
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono problematykę wpływu otoczenia fiskalnego biznesu na rozwój i wzrost przewagi konkurencyjnej w skali zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i gospodarki jako całości. Zdaniem autora kwestia ta stanowi szczególne wyzwanie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej i w dobie globalizacji procesów gospodarczych. W tym celu dokonano analizy i ewaluacji stosowanej przez kraje OECD polityki podatkowej w zakresie opodatkowania dochodów, a zwłaszcza poziomu opodatkowania, fiskalizmu, klina podatkowego i szarej strefy. W badaniach próbowano znaleźć związek pomiędzy tymi wielkościami a rozwojem przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki. W konkluzji stwierdzono, że nadmierne obciążenia podatkowe mają negatywny wpływ na rejestrowaną działalność przedsiębiorstw, mogą obniżać poziom konkurencyjności gospodarki oraz stymulować do działań szkodliwych społecznie i gospodarczo, zaś doświadczenia wielu państw OECD wskazują, że warto redukować obciążenia fiskalne. (abstrakt oryginalny)

The article examines the impact of the fiscal environment on business development and increasing competitive advantage, both in individual companies and the economy as a whole. This issue is particularly challenging in the context of Poland's membership in the European Union and the globalisation of economic processes. For this purpose, I have analysed and evaluated tax policy used by OECD countries, particularly the level of taxation, tax burden, tax wedge and the shadow economy. In my research I have sought to find a relationship between these values and the development of entrepreneurship and an economy's competitiveness. The conclusion is that excessive tax burdens have a negative impact on activity by registered enterprises, may decrease the economy's competitiveness and stimulate harmful activities from a social and economic point of view. In contrast, the experience of many OECD countries shows that reducing fiscal burden is a worthwhile measure to take. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G. [2002], Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bąk M. [2011], Ekonomiczne czynniki otoczenia przedsiębiorstwa a składniki majątku niewidzialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 668, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41.
 3. The Competitiveness of Transition Economies [1998], OECD Proceedings, Paris.
 4. Doing Business [2007], International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, http://www.worldbank.org (data dostępu: 2.05.2016).
 5. Doing Business [2015], International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, http://www.worldbank.org (data dostępu: 2.05.2016).
 6. Dynus M. [2007], Fiskalizm w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", luty.
 7. Feld L.P., Larsen C. [2009], Undeclared Work in Germany 2001-2007 - Impact of Deterrence, Tax Policy, and Social Norms: An Analysis Based on Survey Data, Springer, Berlin.
 8. Gajl N. [1992], Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa.
 9. The Global Competitiveness Report 2007-2008 [2007], World Economic Forum Geneva, Switzerland, https://www.weforum.org (data dostępu: 14.06.2016).
 10. The Global Competitiveness Report 2015-2016 [2015], World Economic Forum Geneva, Switzerland, http://reports.weforum.org (data dostępu: 14.06.2016).
 11. Godziszewski B. [2001], Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 12. Gomułowicz A. [2001], Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 13. Kirchler E. [2007], The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Leibfritz W., Throinton J., Bibbee A. [1997], Taxation and Economic Performace, OECD Working Paper nr 176, Paris.
 15. Mastalski R. [2001], Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 16. Novales A., Ruiz J. [2002], Dynamic Laffer Curves, "Journal of Economic Dynamics and Control", vol. 27, nr 2, https://doi.org/10.1016/S0165-1889(01)00031-8.
 17. Opinion of the Economic and Social Committee on Direct Company Taxation [2002], ECO/091, CES 850/2002, Brussels.
 18. Owsiak S. [1999], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 19. Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój [2007], red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 20. Ricardo D. [1957], Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 21. Schneider F. [2014], The Shadow Economy: An Essay, Johannes Kepler Universitat of Linz, June, http://www.econ.jku.at/531 (data dostępu: 16.06.2016).
 22. Schneider F. [2015], Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments, Johannes Kepler Universitat of Linz, http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/ 2015/ShadEcEurope31.pdf (data dostępu: 16.06.2016).
 23. Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 24. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr [2001], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 25. Taxing Wages: Tax Burden Trends between 2000 and 2014 [2014], OECD, http://www. oecd.org (data dostępu: 21.07.2016).
 26. Wach K. [2004], Istota otoczenia regionalnego w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1023, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0961.0106
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu