BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golik Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Żmija Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych
Organic Farming and the Prospects for Its Development in Poland in the Light of the European Union's Experience
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 1 (961), s. 117-129, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Żywność ekologiczna, Rolnictwo ekologiczne, Rozwój rolnictwa
Organic food, Ecological agriculture, Rural development
Note
JEL Classification: Q18, Q15
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza potencjału i tendencji rozwoju rolnictwa ekologicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej, a także ocena szans i możliwości rozwoju tej formy rolnictwa w Polsce. Rolnictwo ekologiczne stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa w Unii Europejskiej. W Polsce rynek produktów ekologicznych znajduje się na początkowym etapie rozwoju. Bariery rozwoju związane są z obszarem zarówno podaży, jak i popytu na produkty ekologiczne. Popyt na produkty ekologiczne ma tendencję wzrostową, chociaż jest jeszcze ograniczony. Występuje przede wszystkim w dużych miastach. Dostępność produktów ekologicznych jest stosunkowo mała, a ich cena jest wysoka. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the potential and development of organic farming in selected countries of the European Union, so as to assess the prospects for its development in Poland. Organic farming is currently one of the fastest growing agricultural sectors in the European Union. In Poland, the market for organic products is at an early stage of development. Barriers to development are associated with both the area of supply and the demand for organic products, which is increasing but still limited. With demand occurring mostly in large cities, organic products have limited availability and are expensive. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Domagalska J., Buczkowska M. [2015], Rolnictwo ekologiczne - szanse i perspektywy rozwoju, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 96.
 2. Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Union [2013a], European Commission, September.
 3. Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Union [2013b], European Commission, October.
 4. Genetic Engineering versus Organic Farming. The Fact and the Fiction [2002], International Federation of Organic Agriculture Movements, https://www.infogm.org (data dostępu: 15.09.2016).
 5. Golinowska M. [2013], Rozwój rolnictwa ekologicznego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R. [2014], Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego, "Wieś i Rolnictwo", nr 4.
 7. Preambuła do Rozporządzenia Rady UE nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylającego rozporządzenie Rady UE nr 2092/1991, Dz.U. L 189, 20.7.2007.
 8. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014- 2020 [2014], Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 9. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014 [2015], Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.
 10. Rozporządzenie Rady UE nr 2092 z 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. UE L 198, 22.7.1991.
 11. Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020 [2013], Opinie i ekspertyzy OE-210, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz.U. nr 38 poz. 452 z późn. zm.
 13. Żelezik M. [2009], Dlaczego rolnictwo ekologiczne?, Rocznik Świętokrzyski, Seria B - Nauki Przyrodnicze, nr 30.
 14. Żmija D. [2016], Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych, Difin, Warszawa.
 15. Żmija K. [2014], Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego [w:] Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, Vizja Press&IT, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0961.0108
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu