BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankiewicz Sławomir (WSB University in Poznań), Grądzik Piotr (50Hertz Transmission GmbH)
Title
Renewable Energy Sources As a Barrier to The Eu's Common Energy Policy - on The Example of Poland and Germany
Odnawialne źródła energii jako bariera wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej - na przykładzie Polski i Niemiec
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 466, s. 111-118, bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność
Keyword
Polityka spójności, Polityka energetyczna, Energia
Cohesion policy, Energy policy, Energy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem UE jest osiągnięcie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego, poprzez m.in. zwiększenie spójności gospodarczej. W ostatnim okresie szczególny nacisk Wspólnota położyła na utworzenie jednolitego rynku energii elektrycznej, co ma spowodować obniżenie cen i zapewnienie bardziej bezpiecznych dostaw oraz ułatwić optymalizację produkcji elektrowni opartych na odnawialnych źródłach i tym samym ich rozwój. Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja problemów, jakie mają operatorzy systemów przesyłowych z nieplanowanymi przepływami energii elektrycznej, będącymi skutkiem trudnej do przewidzenia produkcji OZE. Rozwiązanie tego problemu będzie bowiem decydowało o integracji rynku energii elektrycznej w UE i tym samym o realizacji polityki spójności gospodarczej(abstrakt oryginalny)

The main objective of the EU is to achieve a high rate of economic development. High rate of economic growth can be achieved, inter alia, by increasing economic cohesion. In the last period, the Community put special emphasis on the creation of a single electricity market. This market has led to lower prices, provided more secure supplies and facilitated the optimization of production plants based on renewable sources and thus their development. The aim of this article is a synthetic presentation of the problems that transmission system operators have with unscheduled electricity flows as a consequence of the production of renewable energy, which is difficult to predict. Solving this problem is crucial to the integration of the electricity market in the EU and thereby economic cohesion(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 50Hertz, http://www.50hertz.com/de/50Hertz/Netzueberblick (access 20.01.2016).
 2. ACER, 2015, ACER calls for a coordinated capacity allocation procedure on the German-Austrian border, http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-Opinion-No-09-2015.aspx (access 14.02.2016).
 3. Bania M., Mierzejewski D.J., 2014, Współczesne determinanty architektury bezpieczeństwa europejskiego i globalnego - spojrzenie ekonomiczne, [in:] J. Mazurkiewicz, K. Pająk (eds.), Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i wyzwania, Adam Marszałek, Toruń.
 4. Berkel M., 2013, Ausbau des Stromnetzes, Notwendigkeit der Energiewende.
 5. ČEPS, MAVIR, PSE, and SEPS, 2012, Position of ČEPS, MAVIR, PSE Operator and SEPS regarding the issue of Bidding Zones Definition.
 6. ČEPS, MAVIR, PSE, and SEPS, 2013, Joint study by ČEPS, MAVIR, PSE and SEPS regarding the issue of unplanned flows in the CEE region in relation to the common market area Germany -Austria.
 7. EEG in Zahlen 2014, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/zahlenunddaten-node.html (access 12.01.2016).
 8. European Commission, 2010, Energy 2020, A strategy for competitive, sustainable and secure energy, Brussels.
 9. European Commission, 2012, Energy Roadmap 2050, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 10. European Commission, 2015, Commission unveils key energy infrastructure projects to integrate Europe's energy markets and diversify sources, https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-unveils-list-195-key-energy-infrastructure-projects (access 1.01.2016).
 11. Jankiewicz S., 2015, Influence of transmission grids onto development of renewable energy sources in Poland, [in:] J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski et al., Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej, vol. 2, Fundacja na rzecz czystej energii, WAT, Poznań.
 12. Jankiewicz S., 2015, Główne uwarunkowania wpływające na wartość przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, Zarządzanie i Finanse, no. 3/2015.
 13. JAO, 2015, Rules for Daily Capacity Allocation on borders of CEE region and borders Croatia-Hungary and Croatia-Slovenia, http://www.jao.eu/support/resourcecenter/overview (access 14.02.2016).
 14. JAO, 2015, Allocation Rules for Forward Capacity Allocation, http://www.jao.eu/support/resourcecenter/overview (access 14.02.2016).
 15. Monitoringbericht 2015, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn.
 16. PSE, http://pse.pl/uploads/obrazki/plan_sieci_elektroenergetycznej_najwyzszych_napiec.jpg. (access 20.02.2016).
 17. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE), nr 1222/2015 r. z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE), nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.
 19. URE, 2015, Raport Krajowy Prezesa URE 2015, Warszawa.
 20. Vereinbarung zwischen polnischem (PSE) und deutschem (50Hertz) Übertragungsnetzbetreiber zu Phasenschiebertransformatoren markiert wichtigen Schritt hin zur Vollendung des europäischen Energiebinnenmarktes, 12. März 2014 - Warschau / Berlin, http://www.50hertz .com/Portals/3/News/Pressemeldungen/PM-Vereinbarung-PST-PSE-140312.pdf (access 16.02.2016).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.466.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu