BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszarek-Cyra Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Title
Inicjatywy ekologiczne sektora MSP w państwach Grupy Wyszehradzkiej
Pro-Environmental Initiatives of Smes in the Visegrad Group
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 241-250, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ekologia, Przedsiębiorstwo ekologiczne, Strategie proekologiczne
Small business, Ecology, Ecological enterprises, Pro-ecological strategies
Note
streszcz., summ.
Company
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstract
W artykule scharakteryzowano sektor MSP państw Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Czech, Słowacji i Węgier, z uwzględnieniem jego kluczowej roli w osiąganiu celów środowiskowo-klimatycznych Unii Europejskiej i możliwości wzrostu konkurencyjności rynkowej organizacji przez wdrażanie ekoinnowacji. Na podstawie danych wtórnych, opublikowanych przez Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej, dokonano analizy inicjatyw prośrodowiskowych, a także ich głównych źródeł akceleracji oraz inhibicji.(abstrakt oryginalny)

The article characterizes the SME sector of the Visegrad Group - Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary, including its key role in achieving the environmental and climatic objectives of European Union and the possibility of increasing the market competitiveness of organization through the implementation of eco-innovations. Based on the secondary data, provided by The EU Open Data Portal, both the nature of pro-environmental initiatives and their main accelerators and inhibitors have been analyzed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bos-Brouwers H.: Corporate sustainability and innovation in SMEs: evidence of themes and activities in practice. "Business Strategy and the Environment" 19(7), p. 417-435. DOI: 10.1002/bse.652, 2010.
 2. Flash Eurobarometer 426 database, dostępne na: https://open-data.europa.eu/pl/data/dataset/S2088_426_ENG.
 3. Kis-Orloczki M.: National Sustainable Development Strategies in the Visegrad Four, materiały pokonferencyjne Electronic International Interdisciplinary Conference, sekcja Economy and Business Economics, Banking, Financial 160 - 163, dostępne na: http://eiic.cz/archive/?vid=1&aid=3&kid=20301-61&q=f1.
 4. Koszarek-Cyra A.: Ecological Practices As An Element Of The Environmental Management Of Polish. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 21, s. 189-200. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016. DOI: 10.17512/ZNPCZ.2016.1.19.
 5. Kucęba R., Jedrzejczyk W.: Barriers, Determinants, Financial Support Mechanisms in Green SME. "Areas'Club of Economics in Miskolc' TMP", Vol. 11, No. 2, p. 23-30 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2015.02.03.
 6. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.
 7. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia.
 8. Pisano U., Lepuschitz K., Berger G.: National Sustainable Development Strategies in Europe 2013 - Taking stock and exploring new developments. ESDN Quarterly Report N°29 July 2013. Retrieved: August 2014. Dostępne na: http://www.sdnetwork. eu/?k=quarterly reports&report_id=29.
 9. Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby.
 10. Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Warszawa 2013.
 11. Sinha P., Akoorie M.: Sustainable environmental practices in the New Zealand wine industry: an analysis of perceived institutional pressures and the role of exports. Journal of Asia-Pacific Business 11(1), 2010, p. 50-74. DOI: 10.1080/10599230903520186.
 12. SBA Fact Sheet: Poland, Hungary, Slovakia, Czech Republic 2015. Dostępne na: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performancereview/ index_en.htm [22.06.2016].
 13. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky.
 14. http://www.esdn.eu/.
 15. http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/discover/programme/index_en.htm.
 16. http://www.mzp.cz/en/sustainable_development_at_the_national_level.
 17. http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/National Framework Strategy% 20on Sustainable Development.pdf.
 18. https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/spotkanie-ministrow-srodowiska-v4- 2/ dost. 14.06.2016.
 19. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojemkraju/ strategia-rozwoju-kraju/.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu