BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Dojrzałość sourcingowa przedsiębiorstw w obszarze IT- wnioski z badań pilotażowych
IT Sourcing Maturity in Polish Companies: Research Findings
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 128-156, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Outsourcing informatyczny, Usługi teleinformatyczne, Komunikowanie wewnętrzne
Information technology outsourcing (ITO), Teleinformation services, Internal communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule podjęto próbę weryfikacji modelu dojrzałości sourcingowej organizacji w obszarze IT na podstawie wyników pilotażowego badania przeprowadzonego na grupie 24 losowo wybranych przedsiębiorstw branży przemysłowej działających w Polsce. Celem badania było przede wszystkim pozyskanie informacji na temat funkcjonowania najważniejszych aspektów współpracy sourcingowej w odniesieniu do usług IT ankietowanych organizacji. W artykule zaprezentowano skróconą wersję graficznej prezentacji wyników, natomiast główny nacisk położono na analizę uzyskanych danych i informacji, opis badanych aspektów oraz próbę sformułowania odpowiedzi na pytania, które były inspiracją do podjęcia badań.(abstrakt oryginalny)

In the article, the author attempts to verify the IT sourcing maturity model using the results of a pilot study conducted on a group of twenty-four randomly selected industrial companies operating in Poland. The aim of this study was to obtain information on the operation of the most important aspects of the IT sourcing relationship in surveyed organizations. Presentation of the results, due to the limited scope of the article, was reduced to a minimum, while the main attention was devoted to the analysis of the collected data and information and description of the studied aspects. Moreover, it was made an attempt to answer the questions that were inspired to undertake the research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Sobińska M. (2014), Innowacyjne modele biznesu dla IT - wyzwania i perspektywy rozwoju [w:] I. Chomiak-Orsa, J. Gołuchowski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Informatyka Ekonomiczna/Business Informatics, nr 1(31), Wrocław, s. 126-137.
  2. Sobińska M. (2015), Model dojrzałości sourcingowej w obszarze IT [w:] "Organizacja i Kierowanie/Organization and Management", nr 4(169), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, s. 147-164.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-562X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu