BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucęba Robert (Politechnika Częstochowska), Kulej-Dudek Edyta (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie niską emisją - społecznościowa platforma transferu wiedzy
Low Emission Management - Social Knowledge Transfer Platform
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 309-321, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie środowiskiem, Emisja zanieczyszczeń, Zanieczyszczenie środowiska, Zanieczyszczenie powietrza, Rozwój zrównoważony, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Environmental management, Pollution emission, Environmental pollution, Air pollution, Sustainable development, Local government units
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule ukazano istotę zarządzania niską emisją w kontekście zarządzania środowiskowego. Podjęto próbę usystematyzowania pojęć, roli oraz funkcji zarządzania środowiskowego, przypisywanych heterogenicznym lokalnym podmiotom (np. mieszkańcom, nauczycielom, mikroprzedsiębiorcom, lokalnym liderom) w zakresie redukcji i przeciwdziałania niskiej emisji. W części empirycznej przedstawiono studium przypadku szkoleń środowiskowych, realizowanych w formie webinariów z wykorzystaniem Społecznościowej Platformy Transferu Wiedzy "Zanim udusi nas SMOG".(abstrakt oryginalny)

In this paper it is shown the essence of the management of low emissions in the context of environmental management. An attempt to systematize the concepts, the role and function of the environmental management attributed to heterogeneous local actors (eg. the residents, teachers, micro-entrepreneurs, local leaders) to reduce and prevent low emissions. In the empirical part the cognitive focus concerns the case study of environmental trainings carried out in the form of webinars with the use of the Social Knowledge Transfer Platform "Before Smog Suffocates Us".(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bos-Brouwers H.: Corporate sustainability and innovation in SMEs: evidence of themes and activities in practice. "Business Strategy and the Environment", 19 (7), 2010, p. 417- 435.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE "W sprawie efektywności energetycznej". Dostępna: http://eur-LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:000 1:0056:PL:PDF.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. "W sprawie charakterystyki energetycznej budynków". Dostepna: http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r., "W sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy". (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008). Dostępna: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri= URISERV %3Aev0002.
 5. Jędrak J. (w imieniu Krakowskiego Alarmu Smogowego): "Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa". http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/zdrowie/szczegoly/id/28.
 6. Kaczmarczyk M.: Niska emisja - od przyczyn występowania do sposobów eliminacji. Kraków: Geosystem Burek, Kotyza s.c., www.globenergia.pl, 2015.
 7. Kucęba R., Bylok F., Pabian A., Zawada M.: Prosumer Energy Dimension in the Conditions of Sustainable Micro-region Development in the EU, [w:] ICSSAM, International Conference on Social Science and Management. ISEPSS. International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences. May, 2014, Kyoto, Japan. Conference Proceedings, 2014, p.1040-1051.
 8. Markiewicz A. (red.): "Walcz z nami... z dymonami". artykuł w ramach kampanii "Misja - emisja". Dodatek do przeglądu komunalnego 2/2014, Wydawca Abrys. Wyd. Komunalne, http://misja-emisja.pl/wp-content/uploads/ 2013/11/dodatek. pdf.
 9. Poskrobko B., Poskrobko T.: Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE, Warszawa 2012, s. 16.
 10. Popczyk J., Kucęba R., Dębowski K., Jędrzejczyk W. (red. naukowa): Energetyka Prosumencka. Próba pierwszej konsolidacji. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
 11. TNOiK O/Czestochowa: "Zanim Udusi Nas Smog" - Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, http://stop-smog.edu.pl.
 12. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2015 poz. 1593 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska) ttp://dziennikustaw.gov.pl /du/2015/ 1593/1.
 13. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie: "Od toksycznych emisji do efektów zdrowotnych", 2006. http://www.krakow.pios.gov.pl/ispra/wnioski.htm.
 14. Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich "Bazy Dobrych Praktyk". http://www.dobrepraktyki.pl. http://eur-LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:PL:PDF.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu