BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarski Bolesław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Polska wobec procesów globalizacji gospodarki
Poland and the Process of Economy Globalization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 21-34
Issue title
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Keyword
Globalizacja gospodarki
Economic globalization
Note
summ.
Abstract
Przełom polityczny, który w 1989 r. przyniósł Polsce po raz drugi w XX stuleciu odzyskanie suwerenności oraz powstanie warunków do samodzielnego stanowienia o kształtach bytu państwowego, umożliwił także przywrócenie w naszym kraju instytucji i mechanizmów opartych na zasadach demokracji i wolności gospodarczej. Przemiany te spowodowały jednocześnie włączenie Polski, a także i innych krajów Europy Środkowej uwolnionych od dominacji sowieckiej, do procesów europejskiej integracji i globalizacji. Polska stanęła w obliczu związanych z nimi trudnych problemów i wyzwań. Nasze uwagi na ten temat musimy rozpocząć od interpretacji podstawowych pojęć i od ogólnego zarysowania omawianych w tym opracowaniu zagadnień. (fragment tekstu)

Characterising general elements and conditions influencing processes of globalisation, author underlines the emerging asymmetries between benefits and costs. First of them fall mainly to countries economically strong, which causes the deepening of economic disproportions, social and political tensions, and consequent appearance of different kinds of threats in the world scale. It is in the interest of Poland, as the country experiencing effects of economic development lags, to reduce the mechanisms generating asymmetries in globalisation processes and to act in favour of connected with them benefits. There are important and hard challenges for the Polish policy which force the need to strengthen the functions of state in relation to economy. It is necessary to elaborate long-term strategy of acting in international and national scale and also active influence from Polish side - as a member of the European Union - on directions of economy policy of whole European community. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ekonomia polityczna, red. M. Syrek, Katowice 2003, s. 587.
 2. Gray J., Po liberalizmie, Warszawa 2001.
 3. Kabaj M., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2004 oraz propozycje alternatywne. Ekspertyza nr 286, Kancelaria Sejmu, Informacje i opinie, IP-103 G, 15.10.2003 r., s. 37-40.
 4. Kieżun W., Państwu na ratunek, "Rzeczpospolita" z 15.04.2004 r.
 5. Kozłowski S., Ekorozwój podstawowym megatrendem XXI wieku, [w:] Świat przyszłości a Polska, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1995, s. 66.
 6. Krasnodębski Z., Historia pewnego złudzenia, "Rzeczpospolita" z 2-3.03.2002 r.
 7. Michnowski L., Alternatywne kierunki globalizacji, [w:] Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy Prezydium PAN, Biuletyn 2002 nr 1, s. 131.
 8. Perczyński M.: Tendencje przemian w układzie stosunków międzynarodowych i ich wpływ na Polską, [w:] Świat przyszłości a Polska, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1995, s. 100.
 9. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Warszawa 2002, s. 680.
 10. Sachs J., Szczyt w Evian i przyszłość świata. Wystarczy niewielki wysiłek, "Rzeczpospolita", z 2.06.2003 r.
 11. Sachs J.D., Dobrobyt w walce z terroryzmem, "Rzeczpospolita" z 3-4.11.2001 r.
 12. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Warszawa 1997, s. 137.
 13. Soros G., Jak pomóc peryferiom, Wynaleźć MFW na nowo, "Rzeczpospolita" z 14.11.2001 r.
 14. Śpiewak P., Przeciw dominacji rynku, "Rzeczpospolita" z 18.10.2001 r.
 15. Stiglitz J., Globalisation and its Discontents, W.W. Norton & Company, 2002.
 16. Stiglitz J., Potrzeba zmiany priorytetów, "Rzeczpospolita" z 13-14.10.2001 r.
 17. Winiarski B., Luka produktu narodowego a efektywność makroekonomiczna gospodarki, [w:] Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki, red. A. Limański, Katowice 2002, s. 265-274.
 18. Winiarski B., Procesy globalizacji - refleksje na temat związanych z nimi zagrożeń, [w:] Sektor finansów w Polsce w warunkach globalizacji procesów gospodarczych, WSZMiJO w Katowicach, Katowice 2000, s. 28.
 19. Wolfensohn J.D., Globalne działanie w globalnej gospodarce. "Rzeczpospolita" z 10.04.2000 r.
 20. Wolfensohn J.D., Wyzwanie dla naszego pokolenia, "Rzeczpospolita" z 24.10.2001 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu