BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klamut Mirosława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Umiędzynarodowienie procesów gospodarczych, globalizacja finansowa i jej konsekwencje w polityce makroekonomicznej
International of the Economic Process, Financial Globalization and Its Consequence in Macroeconomical Policy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 188-202
Issue title
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Keyword
Polityka makroekonomiczna, Globalizacja, Globalizacja rynków finansowych, Polityka pieniężna
Macroeconomic policy, Globalization, Globalization of financial market, Monetary policy
Note
summ.
Abstract
Poruszono problem umiędzynarodowienia i globalizacji gospodarki oraz rynków finansowych. Zwrócono uwagę także na cele polityki pieniężnej wynikające z tychże procesów.

The process of globalization modifies the operational conditions of country economy and its public authorities. One of such conditions refers to alterations of ways the financial markets will function. The article points out the consequences of development of the financial sector for economy in less developed countries, which still reveal considerable risk for macroeconomic destabilization. Author concludes that under such circumstances the economical policy in a few years term is determined by the need to suppress the inflationary processes, which in turn leads to substitute the internal unbalances with external ones, and will create long term need for substantial influx of the foreign capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. PWN, Warszawa 1994, s. 657-694.
 2. Czekaj J., Podatki w Polce na tle krajów OECD, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 4.
 3. Dunning J.H., Regions, Globalization and the Knowledge Economy: The Issues Stated, [w:] Regionas, Globalization and the Knowledge - Based Economy, ed. J.H. Dunning, Oxford Univeristy Press, Oxford 2002, s. 13-26.
 4. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Wyd. PWE, Warszawa 2002, s. 46.
 5. Głogowski E., Münch M., Nowe usługi finansowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 6. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, Wyd. Wig-Press, Warszawa 2001.
 7. Krugman P., Wracaja, problemy kryzysu gospodarczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 103-123.
 8. Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002, s. 27.
 9. Maddison A., The World Economy in the Twentieth Century, OECD, Paris 1989.
 10. Oręziak L., Rynek finansowy Unii Europejskiej, Biblioteka Bankowca, Warszawa 1999, s. 24-25.
 11. Solarz J.K., Międzynarodowy system finansowy, Wyd. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001, s. 16-19.
 12. Sores G., Kryzys światowego kapitalizmu, Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa 1999, s. 139-160.
 13. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 176-184.
 14. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 157-186.
 15. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 144-189.
 16. Zabielski K., Finanse Międzynarodowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 243-250.
 17. Zacher L., "Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa, [w:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, red. G.W. Kołodko, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 53-59.
 18. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 14-15.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu