BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Podstawowe wyznaczniki zmian w regionach polskich na przykładzie Dolnego Śląska
The Basic Determinants of Changes in Polish Regions on the Example of Lower Silesia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 321-327, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Keyword
Region, Rozwój regionalny
Region, Regional development
Note
summ.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Aby jednak rozwój regionalny mógł na obszarze Dolnego Śląska przebiegać dynamicznie, konieczne jest nie tylko sprawne funkcjonowanie instytucji pobudzających te procesy, ale także akceptowanie przyjętych kierunków zmian przez społeczność całego olbrzymiego regionu. Dodatkowym atutem tego rozwoju powinno być wytworzenie w społeczności poczucia więzi z regionem i ze strukturami władz lokalnych. Przemiany w strukturze gospodarczej regionu stworzą szanse na rozwiązywanie bieżących problemów w sposób bezkonfliktowy. (fragment tekstu)

New trends in processes getting of socio-economic development regions are noticed in last years. Big settling centers (named metropolitan systems) begin playing an important role. This process causes considerable disparity of level of intraregional development. Therefore, operations precluding disintegration of regions area seem indispensable. Captivating Lower Silesia as big socio-economic region belongs to ascertain, that described phenomena take a stand in it. For these reasons the actions should be undertaken which will cause integration of the region based on chosen growth poles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gorzelak G., Jałowiecki В., Strategie polskich regionów w procesie integracji europejskiej, [w:] "Samorząd Terytorialny" 1999 nr 1-2.
  2. Jałowiecki B., Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej, [w:] Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, red. J. Kołodziejski, T. Parteka, Biuletyn KPZK z. 186, PAN, Warszawa 1999.
  3. Jałowiecki B., Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, WSFiZ, Białystok 2002.
  4. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, AE, Katowice 2002.
  5. Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego 2002, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wroclaw 2002.
  6. Wolaniuk A., Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu