BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Passella Ewa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Polityka innowacyjna i polityka transferu technologii w krajach wysoko rozwiniętych
The Policy of Innovation and Technology Transfer in Developed Market Countries
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 363-374, rys.
Issue title
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Keyword
Polityka innowacyjna, Transfer technologii, Kraje wysoko rozwinięte, Narodowy system innowacji
Innovation policy, Technology transfer (TT), High-developed countries, National innovation system
Note
summ.
Abstract
Badania dotyczące polityki transferu technologii w krajach OECD wskazują na potrzebę drobiazgowej jej charakterystyki i określenia jej efektywności w szerokim kontekście. Ujęcie to musi zawierać się w ogólnej polityce rządu danego kraju. Jest to konieczne ze względu na ułatwienie przepływu wiedzy i innych interakcji między różnymi czynnikami w systemie innowacyjnym kraju. W wyniku badań można wskazać na istniejące tendencje w tym zakresie. Dokonując ich charakterystyki, należy zwrócić uwagę na cel oraz instrumenty służące jego osiągnięciu. Konieczne jest również rozpoznanie i określenie najlepszych praktyk z tym związanych. (fragment tekstu)

The achievements of contemporary science and technology decide not only on the competitive position of a company, region or country but also on the need, intensity and forms of restructurization of economy and consequently pace of economic growth. Common research and development policy carried on by the European Union aims mostly to coordinate individual member countries' policies, also by setting and realising of the research programs. The concept of the National Innovation System is an instrument used to analyze the peculiarity of domestic innovations in the globalization processes. However, the contemporary research on company's innovativeness shows that intensity and significance of interaction and cooperation between particular elements of innovative systems are especially important on the regional level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Guinet J., Knowledge flows in National Innovation System, [w:] Industrial competitiveness in the knowledge-based economy. New role of governments, OECD, Paris 1997, s. 173-178.
  2. Ormala E., Managing National Innovation System, OECD 1999, s. 36.
  3. Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T., Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, opracowanie wstępne, maszynopis, Gdańsk, marzec 2001, s. 7.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu