BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czupryna-Nowak Aleksandra (Politechnika Śląska)
Title
Wybór systemu informatycznego metodą AHP
Selection System Using AHP
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 235-245, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Analityczny proces hierarchiczny, Systemy informatyczne
Multiple-criteria decision making, Analytic Hierarchy Process (AHP), Computer system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces podejmowania decyzji wiąże się bardzo często z koniecznością zastosowania metod matematycznych. Jedną z metod powszechnie stosowanych jest Analytic Hierarchy Process (AHP). Artykuł przedstawia teoretyczne aspekty metody AHP. Metoda została przedstawiona na podstawie procesu wyboru systemu informatycznego. (abstrakt oryginalny)

The decision making process involves very often require use of mathematical methods. One method commonly used is the Analytic Hierarchy Process (AHP). The article presents the theoretical aspects of the method of AHP. The method was presented based on the selection process system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamus W., Gręda A.: Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzje, 2/2005.
 2. Czupryna-Nowak A.: Teoretyczne aspekty wyboru systemu informatycznego metodą AHP. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Zeszyt Naukowy nr 54, Gliwice 2010.
 3. Czyżewska W.: Podejmowanie decyzji gospodarczych przy wielorakości celów. Optymalna polityka banku centralnego. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, zeszyt 275, Warszawa 2001.
 4. Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W.: Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, http://www.pg.gda.pl/~wst/arty/z4.pdf (2016.03.15).
 5. Kasprzak T. (red.): Systemy wspomagania decyzji wielokryterialnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 6. Nowak M.: Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 7. Saaty T.L.: Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process. Management Science, Vol. 32, No. 7, 1986.
 8. Saaty T.L.: Fundamentals of Decisions Making and Priority and Theory with the Analytical Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh 1994.
 9. Sojda A., Wolny M.: Zastosowanie metody AHP w ocenie projektów inwestycyjnych kopalni węgla kamiennego, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_upoads/18_02.pdf. (2016.02.21).
 10. Trzaskalik T. (red.): Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa 2006.
 11. Tułecki A.: Modele decyzyjne w odnowie parku spalinowych pojazdów trakcyjnych. Technika Transportu Szynowego, 9/2005.
 12. Wachstiel Ł.: Zastosowanie metody AHP do wyboru optymalnego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią. Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Vol. 159, Katowice 2013.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu