BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szromnik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów - cz. 2
Price-mix Concept in Marketing-based Development Strategies of Cities and Regions
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 6, s. 2-11, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Marketing terytorialny, Polityka cenowa, Strategia marketingowa, Rozwój miasta, Rozwój regionalny, Instrumenty marketingowe
Territorial marketing, Pricing policy, Marketing strategy, City development, Regional development, Marketing instruments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie i wyjaśnienie warunków oraz możliwości zastosowania instrumentów cenowych w kształtowaniu atrakcyjności ofert miast i regionów. Zamiarem autora było wypełnienie luki tematycznej w całokształcie wiedzy o marketingu terytorialnym oraz jego instrumentarium wykorzystywanym w oddziaływaniu na główne rynki. W niezbędnym zarysie scharakteryzowano klasyczną koncepcję ceny jako zawsze ważnego narzędzia współczesnego marketingu , aby na tym tle rozwinąć jej wersję właściwą dla marketingowych działań miast i regionów. Podstawą wyjaśnień o charakterze teoretyczno-koncepcyjnym jest szerokie ujęcie kategorii ceny, czyli rozpatrywanie cenowych warunków zawierania transakcji wymiennych właściwych dla miast i regionów z ich klientami. Uwzględniono zarówno pieniężne, jak i niepieniężne środki polityki cenowej decydujące o nakładach własnych klientów zainteresowanych ofertami produktowymi jednostek osadniczych. Przedstawione szczegółowe rozwinięcia kierunkowe dotyczą trzech głównych rynków miast i regionów, czyli rynku osadników - nowych mieszkańców, rynku turystów oraz rynku inwestorów zewnętrznych. W każdym przypadku podjęto próbę identyfikacji głównych składowych wkładu odpowiednich grup klientów w kreowanie procesu wymiany wartości właściwych dla rynków terytorialnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to introduce and explain the conditions and possibilities of the use of price-related instruments in shaping attractiveness of cities and regions. The intention of the Author was to fill a thematic gap within the scientific framework of place marketing and particularly its instruments used to influence the most important target markets. As a basis for further considerations the Author provided basic characteristics of price as a continuously important instrument of contemporary marketing. The classic concept of price was the background for developing a concept of price as a marketing instrument used by cities and regions. In the paper the concept of price was treated broadly as the Author considered various price-related conditions of transactions between cities (regions) and their clients. The author analyzed both monetary and non-monetary price policy instruments that determine the own expenditures of clients interested in acquiring products of cities (regions). In the paper one may find detailed information on three main target markets of cities and regions: market of new inhabitants, market of tourists and market of external investors. In case of every of the mentioned markets the author intended to identify main components of every group of clients in creating the process of exchanging values characteristic for territorial markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Badowska, S. (2016). Postrzeganie przez konsumentów seniorów cenowej wartości w procesie akceptacji i użytkowania nowego produktu technologicznego. Marketing i Rynek, (11).
 2. Brańka, S. (2011). Mieszkańcy jako adresat działań marketingowych władz samorządowych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, (1).
 3. Brańka, S. (2013). Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria Finanse i Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (64).
 4. Brańka, S. (2015). Optymalizacja wydatków na promocję miast i regionów. W: A. Szromnik (red.), Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Kraków-Legionowo: edu-Libri.
 5. Falkowski, A. i Mackiewicz, R. (2015). Psychologiczne aspekty wrażliwości cenowej. Perspektywa korzyści i strat. Marketing i Rynek, (1).
 6. Florek, M. (2013). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 7. Hanna, N. i Dodge, M.R. (1997). Kształtowanie cen - strategie i procedury. Warszawa: PWE.
 8. Hendel, M. (2016). Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej. Marketing i Rynek, (2).
 9. Johann, M. (2014). Badanie poziomu satysfakcji klientów z produktów turystycznych oferowanych przez tour-operatorów. Marketing i Rynek, (12).
 10. Karasiewicz, G. (1997). Marketingowe strategie cen. Warszawa: PWE.
 11. Koniorczyk, G. i Wiechoczek, J. (2014). Demarketing miejsc - koncepcja, narzędzia i obszary zastosowania. Marketing i Rynek, (5).
 12. Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.
 13. Kotler, P., Haider, D.H. i Rein, I. (1993). Marketing Places. Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations. New York: The Free Press.
 14. Kowalik, I. (2011). Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym. Monografia i Opracowanie, (581).
 15. Naramski, M., Herman, K. i Szromek, A.R. (2014). Instrumenty promocji produktu turystycznego i ich rola w promowaniu aktywności turystycznej. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, (45).
 16. Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Prace habilitacyjne AE w Poznaniu, (24).
 17. Manczak, I. (2013). Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym. Samorząd Terytorialny, (6).
 18. Meyer, B. (2010). Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych. Acta Scientiarum Polonarum, 4 (9).
 19. Mirek, J. (2013). Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (303).
 20. Pabian, A. (2015). Zrównoważone ceny jako element marketing-mix. Marketing i Rynek, (4).
 21. Paluchowski, W.J. i Hornowska, E. (2014). Korzyść i wartość dla klienta z punktu widzenia psychologii. Marketing i Rynek, (1).
 22. Szromnik, A. (2016). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
 23. Waniowski, P. (2003). Strategie cenowe. Warszawa: PWE.
 24. Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Górnośląska Szkoła Handlowa.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu