BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dohn Katarzyna (Politechnika Śląska), Gumiński Adam (Politechnika Śląska)
Title
Informatyczne wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w kopalni węgla kamiennego
IT Supporting Human Resources Management in a Colliery
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 21-36, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Sektor węglowy
Human Resources Management (HRM), Computer aiding management, Coal sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Górnictwo węgla kamiennego ulega radykalnym zmianom, aby jak najlepiej dostosować się do istniejących uwarunkowań rynkowych. Wiedza staje się kluczową determinantą potencjału rozwojowego spółki węglowej grupującej kilka względnie kilkanaście kopalń. Informatyczne wspomaganie procesów wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ma na celu jak najlepsze dostosowanie potencjału kadrowego kopalni węgla kamiennego do potrzeb wynikających ze skali i zakresu realizowanych procesów technologicznych i biznesowych. W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących wspomagania zarządzania w obszarze zasobów ludzkich w kopalni węgla kamiennego. Badania zostały przeprowadzone w kilku wybranych kopalniach węgla kamiennego na podstawie wywiadów bezpośrednich oraz ankiet skierowanych do kadry inżynieryjno-technicznej kopalń. (abstrakt oryginalny)

Coal mining industry is changing radically in order to answer the existing market conditions. Knowledge has become the key determinant of the development potential of coal mining grouping several collieries. IT knowledge processes supporting in the range of human resources management are to adapt the human potential of a colliery to the needs deriving from the scale and the scope of technological and business processes. In the article the results concerning knowledge processes supporting in the area of human resources in a colliery are discussed. The investigations were undertaken in a few selected collieries based on direct interviews and questionnaires directed to engineering and technical personnel of a colliery. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 2. Gumiński A.: Narzędzia informatyczne stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 53, Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 3. Gumiński A.: Doskonalenie zawodowe górników w świetle badań ankietowych - studium przypadku, [w:] Pyka J. (red.): Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice 2010.
 4. Gumiński A.: Efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2010.
 5. Gumiński A., Zoleński W.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, [w:] Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
 6. Gumiński A., Zoleński W.: Systemy informacyjne w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn w świetle badań kwestionariuszowych, [w:] Pyka J. (red.): Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. TNOiK, Katowice 2011.
 7. Gumiński A., Zoleński W.: Expected changes in the functionality of IT solutions in the area of knowledge management in selected enterprises of mechanical engineering industry, Information systems in management XIV. Security and Effectiveness of ICT Systems. WULS Press, Warszawa 2011.
 8. Gumiński A.: System informatyczny wspomagający zarządzanie wiedzą jako istotny element poprawy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji kontraktów w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 702. Ekonomiczne Problemy usług, nr 87. Szczecin 2012.
 9. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006.
 10. Jemielniak D., Koźmiński A.: Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 11. Kisielnicki J.: Systemy Informatyczne Zarządzania. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2008.
 12. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. POLTEXT, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu