BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolegowicz Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Szymla Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Intensywność i charakter procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w latach 2002-2011
The Intensity and Nature of the Processes of Internationalization of Business Sector in the Years 2002-2011
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 37-49, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przemysł elektroenergetyczny, Internacjonalizacja, Fuzje i przejęcia
Electricity industry, Internationalization, Mergers and acquisitions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje w syntetycznej formie charakter i intensywność procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw w sektorze elektroenergetycznym w ostatnich dziesięciu latach. W pracy opisano najważniejsze formy i motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora energetycznego. Opisano także uwarunkowania ewolucji motywów koncentracji i umiędzynarodowienia działalności w energetyce oraz przedstawiono wyniki badań, wskazujące na aktualne kierunki i intensywność procesu internacjonalizacji w sektorze energetycznym na świecie. (abstrakt oryginalny)

This article in a synthetic form presents the character and intensity of the internationalization process in power sector in a period of the last ten years. The paper describes the main forms and motives of international expansion of enterprises with particular emphasis on the power sector companies. It also describes the evolution of motives and presents the current direction and intensity of the internationalization process in the energy sector in the world. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzóska J.: Reorientacja strategiczna europejskich i polskich przedsiębiorstw energetycznych, [w:] Borowiecki R., Jaki J. (red.): Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. TNOiK, Kraków 2003.
 2. Duliniec E.: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2009.
 3. Dunning J.H.: Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? "Journal of International Business Studies", Vol. 29, No. 1, 1998.
 4. Gorynia M.: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 5. Polskie inwestycje zagraniczne w 2010 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 6. Power Deals 2012 outllok and 2011 overview. PricewaterhouseCoopers, 2012.
 7. Stonehouse G., Hamill J., Cambell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 8. Wiktor J.W.: Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym. Próba typologii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 729. Kraków 2006.
 9. World Investment Report 2007. UNCTAD, New York, Geneva 2007.
 10. World Investment Report 2012. UNCTAD, New York, Geneva 2012.
 11. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu