BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniak Stanisław (Politechnika Warszawska)
Title
Zarządzanie w dobie kryzysu
Management in the Age of Crisis
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 65-77, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Economic crisis, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na szczególnie ważne aspekty zarządzania organizacją gospodarczą w okresie kryzysu ekonomiczno-finansowego. W pierwszej jego części wskazano najważniejsze cechy kryzysu ostatnich lat. Następnie syntetycznie omówiono nowe paradygmaty ekonomiczne. Określono towarzyszące im uwarunkowania. W dalszej części pracy wskazano instrumenty zarządzania w dobie kryzysu oraz warunki osiągania efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The main object of the paper is to focus on the most important aspects of company management in the time of economic-financial crises. In the first chapter the major attributes of the crisis last few years were presented. Next new economic paradigm were synthetic described. Its conditions were characterised. Next the instruments proper for the crisis management were discussed. At the end of the chapter the economic efficiency of company operating in current period of time were presented. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Florida R.: Power to the Cities. Wyd. Polityka, Warszawa 2012.
  2. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004.
  3. Koźmiński A.K.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
  4. Marciniak S.: Economic Paradigm Of The Economy And Dilemmas Of The Modern Manufacturing Enterprises (Analysis Of Dependence In Polish Economy). Materiały Konferencji Międzynarodowej VII-th Academic and Research Conference "Modern management: problems and perspectives". Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics, Saint-Petersburg 2012.
  5. Marciniak S.: Controlling. Teoria. Zastosowania. Difin, Warszawa 2008.
  6. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa 2001.
  7. Zieniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu