BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomski Przemysław (Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT), Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański)
Title
Koncepcja zwinnego zakładu wytwórczego - modelowanie wirtualnej struktury organizacyjnej w procesie wytwarzania
Concept of an Agile Manufacturing Plant - Modeling of a Virtual Organisational Structure in the Manufacturing Process
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 97-118, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Struktura organizacyjna, System wytwórczy
Organisational structure, Manufacturing system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na fali szerokiej dyskusji, która się ostatnio toczy w wielu środowiskach, zarówno naukowców, jak i praktyków, raz po raz pojawia się pytanie, czy możliwe jest wypracowanie mechanizmów czy koncepcji implikujących zdolność przedsiębiorstw do przetrwania w nieustająco zmiennym otoczeniu. Odpowiedzią na to pytanie, zdaniem autorów, może być model przedsiębiorstwa, elastycznie dostosowującego się do ciągłych i nieprzewidywalnych zmian zachodzących w otoczeniu, wykreowany poprzez proces wytwarzania zorganizowany na wirtualnej strukturze. Coraz więcej firm docenia wirtualny model biznesowy, w którym punktem odniesienia jest koncepcja wirtualnego przedsiębiorstwa. O tym stanowi niniejszy artykuł, który jest głosem dla rozważań teoretyków i praktyków dążących do stworzenia takiego modelu przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

At the height of a wide-ranging discussion, that has been going on in many circles recently, of both scientists and practitioners, every now and then the question arises whether it is possible to develop mechanisms and concepts implying the ability of businesses to survive in the constantly changing environments. The answer to this question, according to the authors, may be a business model which flexibly adapts to continuous and unpredictable changes in the environment, created by the manufacturing process, organized based on the virtual structure. More and more companies appreciate the virtual business model, in which the reference point is the concept of a virtual enterprise. And this is what the following article refers to, which is the voice for the considerations of theorists and practitioners seeking to create such a business model. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Bratnicki M.: Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Wydawnictwo Gnome, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Katowice 2001.
 3. Bugdol M.: Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 4. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J.: Zarządzanie organizacjami. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 5. Goldman S.L., Nagel R.N.: Management, technology and agility: the emergence of a new era in manufacturing. "International Journal of Technology Management", Vol. 8, No. 1/2, 2003.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości - zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Polktext, Warszawa 2010.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Projektowanie systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2001.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002.
 10. Heidrich Z.: Zasady organizacji i kierownictwa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971.
 11. Jemielniak D.: Praca oparta na wiedzy. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 12. Kierzkowski Z.: Infosfera komunikacji bezpośredniej, [w:] Kierzkowski Z., Kluska-Nawracka S., Sielicki A. (red.): Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Poznań 2003.
 13. Koźmiński A. K.: Humaniści i Technokraci. Iskry, Warszawa 1977.
 14. Krzakiewicz K.: Przesłanki i dylematy wykorzystania koncepcji zarządzania przez wartość. "Organizacja i Kierowanie", nr 1A(149). Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 15. Kurnal J. (red.): Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa 1972.
 16. Lachowski S.: Droga ważniejsza niż cel. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.
 17. Niewiadomski P., Dostatni E.: System agentowy jako narzędzie kreowania luki kompetencyjnej menedżera. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 1, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
 18. Nogalski B., Klisz S.: Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi. CEDEWU, Warszawa 2012.
 19. Nogalski B., Kowalczyk A.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
 20. Nogalski B., Ronkowski R.: Współczesne przedsiębiorstwo. Problemy funkcjonowania i zatrudniania. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 21. Nogalski B.: Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawego poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 22. Pacholski L.: Ergonomiczny dylemat epoki poprzemysłowej, [w:] Trzcieliński S. (red.): Nowoczesne przedsiębiorstwo. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 23. Pająk E.: Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 24. Pawłowski E.: Globalizacja i wirtualizacja biznesu a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, [w:] Fertsch M., Trzcieliński S. (red.): Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 25. Perechuda K.: Zarządzanie wirtualne, [w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2000.
 26. Romanowska M., Gierszewska G.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2001.
 27. Rutkowski I.: Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 28. Strojny M.: Zarządzanie wiedzą. "Przegląd Organizacji", nr 2, Warszawa 2000.
 29. Trzcieliński S.: Przedsiębiorstwo wirtualne - aspekt wewnętrzny i zewnętrzny, [w:] Pacholski L., Trzcieliński S. (red.): Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 30. Trzcieliński S.: Przedsiębiorstwo zwinne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 31. Vesey G., Foulkes P.: Słownik encyklopedyczny. Filozofia, Warszawa 1997.
 32. Wojciechowski T.: Marketing na rynku środków produkcji. PWE, Warszawa 2003.
 33. Wyrwicka M.K.: Dyfuzja wiedzy w klastrze, [w:] Wyrwicka M.K. (red.): Struktury klastrowe i ich funkcjonowanie. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań 2009.
 34. Wyrwicka M.K.: Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 35. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu