BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zmiany w budżecie rolnym Polski na 2017 rok
Changes in the Polish Agricultural Budget for 2017
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 32-37, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Budżet, Wydatki budżetowe, Finanse
Agriculture, Budget, Budget expenditures, Finance
Note
JEL Classification: E62,H50, H60, Q18
streszcz., summ.
Company
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Unia Europejska (UE)
Agricultural Social Insurance Fund, European Union (EU)
Abstract
Celem przeprowadzonych analiz było wskazanie na zmiany ilościowe i jakościowe, które zaszły w wydatkach zapisanych w ustawie budżetowej na 2017 rok w działach dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych wraz z KRUS i budżetem środków europejskich w stosunku do 2016 roku. Porównanie te jest o tyle zasadne, że po wielu latach prowadzenia względnie konsekwentnej krajowej polityki rolnej, zauważalne jest odmienne podejście ustawodawcy do finansowania wielu obszarów sektora rolnego. Można zapytać, czy jest to renacjonalizacja wydatków w krajowym budżecie rolnym w warunkach spadającej puli funduszy z budżetu środków europejskich, czy jeszcze nie.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the analyzes was to indicate the quantitative and qualitative changes that took place in the expenditures of the budgetary act for 2017 in the sections on agriculture, rural development, agricultural markets, together with the ASIF and the Budget of the European Funds in comparison with the previous year. It is reasonable to conclude that after many years of relatively consistent national agricultural policy, the legislator's approach to financing many agricultural sectors has been noticeable. One may ask whether we are dealing with renationalisation of expenditure in the National Agricultural Budget, in the condition of a falling pool of funds from the Budget of the European Funds or not yet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2013. "Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (28): 33-44.
  2. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2014. "Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie". Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (31): 21-29.
  3. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2015a. "KRUS w budżecie rolnym Polski w długim okresie". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 403: 30-41.
  4. Czyżewski Andrzej, Matuszczak Anna. 2015b. "Potrzeba zmian w modelu rozwoju rolnictwa a finansowanie celów w budżecie rolnym Polski po 2005 roku". Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 218: 113-132, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_18.pdf.
  5. Projekty Ustaw budżetowych na lata 2010-2017.
  6. Uzasadnienia do Ustaw budżetowych na lata 2010-2017, T.1, http://www.mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8336
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu