BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Strategie personalne grup kapitałowych
Personnel Strategies of Capital Groups (Holdings)
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 149-159, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Strategia personalna, Grupa kapitałowa
Personnal strategy, Capital group
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono strategie personalne grup kapitałowych, traktowane jako narzędzie strategicznego zarządzania ich zasobami ludzkimi. Zostały one poddane analizie w kontekście znaczenia integracji strategicznej oraz kultury organizacyjnej. Zaprezentowane zostały również różne rodzaje strategii personalnych międzynarodowych grup kapitałowych, funkcjonujących w warunkach wielokulturowości. (abstrakt oryginalny)

In this paper has been presented personnel strategies of capital groups (holdings), regarded as a tool of strategic human resources management within them. These strategies have been analyzed in the light of the high importance of strategic integrity and organizational culture. Different sorts of personnel strategies within international capital groups (international corporations), which run their businesses in multicultural environment, have been also portrayed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 2. Boselie P., Dietz G., Boon C.: Commonalities and Contradictions in HRM and performance Research. "Human Resource Management Journal", No. 15, 2005.
 3. Gableta M.: Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 4. Guest D.E.: Personnel Management: the End of Orthodoxy. "British Journal of Industrial Relations", No. 29(2), 1991.
 5. Jagoda A.: Organizacyjne aspekty realizacji funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych. Rozprawa doktorska. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 6. Janowska Z.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania XXI wieku. PWE, Warszawa 2001.
 7. Król H.: Strategie kadrowe organizacji. Dodatek do czasopisma "Personel", nr 10, 2000.
 8. Miller P.: Strategic Human Resource Management: What it Is and What it Isn't? "Personnel Management", February 1989.
 9. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa 2007.
 10. Stor M.: Międzynarodowe zarządzanie kadrami, [w:] Listwan T.: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 11. Stor M.: Strategie komunikacji w organizacjach międzynarodowych w Polsce. "Organizacja i Kierowanie", nr 3(129), 2007.
 12. Strategor: Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa 1997.
 13. Tyson S., Witcher M.: Getting in Gear: Post-Recession HR Management. "Personnel Management", August 1994.
 14. Walker J.W.: Human Resource Strategy. McGraw-Hill, New York 1992.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu