BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Selected Concepts of Managing Risk of an Enterprise Operating in a Network
Wybrane koncepcje zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa działającego w sieci
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 297-306, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Sieci przedsiębiorstw, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Zarządzanie ryzykiem
Enterprise networks, Enterprise risk, Risk management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba ogólnego uporządkowania koncepcji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach pozyskujących korzyści ekonomiczne w formie renty sieciowej. Realizacja tego zadania opiera się na analizie literatury przedmiotu i obserwacji kierunków przeobrażeń współczesnej gospodarki. Na tej podstawie wybrane koncepcje zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach usieciowionych zdefiniowano względem reakcji przedsiębiorstw na ryzyko: zwiększanie reaktywności, kalkulacji i akceptacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is a general attempt to structure concepts of risk management in enterprises deriving economic benefits in form of a network rent. The aim will be achieved through analysis of the literature on the subject and observation of directions of change in modern economy. Based on the above, the selected concepts of risk management in network enterprises were defined against the response of enterprises to risk: increase of reactivity, calculation and acceptance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barney J.B., Clark D.N.: Resource - Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage. Oxford University Press, Oxford, New York 2007.
 2. Bauman Z.: Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 3. Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistosci, Scholar, Warszawa 2004.
 4. Czakon W.: Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji", nr 11, 2011.
 5. Hallikas J., Virolainen V.M.: Risk Management in Supplier Relationships and Networks, [in]: Brindley C.: Supply Chain Risk. Ashgate, Hampshire 2004.
 6. Hormozi A.M.: Agile manufacturing: the next logical step. "Benchmarking", No. 8, 2, 2009.
 7. Kosiń P., Woźniak-Sobczak B. (red.): Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci. Perspektywa renty sieciowej, UE w Katowicach, Katowice 2015.
 8. Kozielecki J.: Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Wydawnictwo Żak, Warszawa 2004.
 9. Krishnamurthy R., Yauch Ch.A.: Leagile Manufacturing a proposed corporate infrastructure. "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 27, No. 6, 2007.
 10. Pera K: Koncepcja VaR (value at risk) w pomiarze ryzyka surowcowego projektu inwestycyjnego, [w]: "Gospodarka surowcami mineralnymi [Management of mineral resources]", zeszyt 4/4, 24/2008.
 11. Ramesh G., Devadasan S.R.: Literature review on the agile manufacturing criteria. "Journal of Manufacturing Technology Management", Vol. 18, No. 2, 2007.
 12. Smith A.: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. PWN, Warszawa 1954.
 13. de Witt B., Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 14. Taleb N.N.: Fooled by randomness: the hidden role of chance in life and in the markets. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu