BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balon Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Dziadkowiec Joanna M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kafel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Nowicki Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Prusak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sikora Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania
Consumer Behaviours in the Market for Juices and the Selected Determinants Thereof
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 28-44, tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Rynek soków i napojów, Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta, Badania konsumenckie
Juices and drinks market, Consumer behaviour, Consumer preferences, Consumer research
Note
JEL Classification: D12, M31, R21
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem badań była identyfikacja zachowań konsumenckich na rynku soków oraz ich uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji czynników istotnie determinujących zakupy tego produktu. Badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku za pomocą ankiety on-line. W badaniu wzięło udział 530 osób - o zróżnicowanych cechach społeczno-demograficznych, głównie z południowo- -wschodniej Polski. Ocenie poddano między innymi częstość i rodzaj nabywanych soków oraz czynniki decydujące o zakupie tych produktów. Zdecydowana większość respondentów kupuje soki (97,4%), największa grupa dokonuje zakupów tego produktu kilka razy w miesiącu (36,6%) oraz nieco częściej, tj. raz na tydzień (24,2%), nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic w odniesieniu do częstotliwości zakupu soków przez poszczególne grupy demograficzne. Za najistotniejsze zmienne determinujące zakup soków respondenci uznali: jakość produktu (96,6%), smak - rodzaj owoców, z jakich sok został wyprodukowany (95,1%), walory sensoryczne (86,0%), klasę produktu, tj. sok/nektar/napój (83,8%) oraz cenę produktu (81,5%). Najmniej istotnymi zmiennymi okazały się: grafika na opakowaniu oraz reklama - tylko około 9% respondentów wskazało je jako istotne lub bardzo istotne. Zidentyfikowano cztery czynniki główne, które mają wpływ na decyzje zakupowe w badanym obszarze: walory sensoryczne produktu, zawartość witaminy C i cukru, zawartość konserwantów oraz wygodne opakowanie. Zestawienie wyników prowadzi do wniosku mającego istotne implikacje praktyczne oraz społeczne. Poszerza wiedzę na temat zachowań polskich konsumentów na rynku FMCG, oraz może być wykorzystane przez przedsiębiorstwa do opracowywania strategii rozwoju produktu, zgodnych z hierarchią ważności konsumentów oraz ich preferencjami. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

An aim of the research was to identify consumer behaviours and determinants of these behaviours in the juice market. The study involved 530 people living in the south-eastern part of Poland, representing all socio-demographic groups. The research was focused, among others, on such factors as the frequency and type of juice purchased and the factors influencing choices in the juice market. The vast majority of surveyed respondents (97.4%) buy juice. Juices are purchased mostly (36.6% of respondents) a few times a month or once a week (24.2% of respondents). There are no statistically significant differences between demographic groups in the frequency of purchase of juice. As the most important variables determining the purchase of juices respondents consider: the quality of the product (96.6%), taste (kind of fruit) (95.1%), sensory values (86.0%), kind of the product (juice/nectar/drinks) (83.8%), and product price (81.5%). The least important variables are: the graphics on the packaging and advertising - only about 9% of respondents consider them as important or very important. As a result of the factor analysis, four factors influencing purchasing decisions were identified: sensory qualities, the proportions of vitamin C and sugar, preservatives used, and packaging. The social implication of the research is complementing the knowledge on Polish consumers' behaviours in the FMCG market. The results may be also used in practice by food companies to set up product development strategies, in line with consumers' preferences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andruszkiewicz K. (2016), Zachowania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych w dobie digitalizacji rynku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 45.
 2. Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T. (2014), The FRL instrument - Polish sample, (in:) Chochół A. (Ed.) Consumer Protection and Satisfaction, Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, Cracow.
 3. Balon U., Dziadkowiec J.M. (2016a), Polski rynek soków, nektarów i napojów, (w:) Sikora T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji. Rynek soków, nektarów i napojów, AKAPIT, Kraków.
 4. Balon U., Dziadkowiec J.M. (2016b), Zachowania konsumentów na rynku soków - wyniki badań, (w:) Sikora T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji. Rynek soków, nektarów i napojów, AKAPIT, Kraków.
 5. Balon U., Dziadkowiec J.M., Kafel P., Nowicki P. (2016), Metodyka badawcza, (w:) Sikora T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji. Rynek soków, nektarów i napojów, AKAPIT, Kraków.
 6. Brown J.D. (2009), Choosing the Right Type of Rotation in PCA and EFA, "JALT Testing & Ealuation Newsletter", No. 13.
 7. Cichocka I. (2006), Segmentation of Students According to Food Purchase Preferences, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", No. 196.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 9. Dyrektywa Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 10. Dziadkowiec J.M. (2016), Wymagania osób podróżujących samochodami wobec wybranych usług gastronomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 11. Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Kafel P. (2015), Wymagania dotyczące znakowania soków, (w:) Sikora T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji. Rynek soków, nektarów i napojów, AKAPIT, Kraków.
 13. Kowalczuk I., Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2013), Innowacyjny konsument żywności pochodzenia zwierzęcego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 5(90).
 14. Kozirok W., Baumgart A., Babicz-Zielińska E. (2012), Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", nr 3.
 15. Lebiedzińska A., Czaja J., Petrykowska K., Szefer P. (2012), Soki i nektary źródłem witaminy C, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", nr XLV (3).
 16. Liquid Fruit. Market Report 2016 (2016), European Fruit Juice Association AIJN, Brussels.
 17. Makosz E. (2015), Przyszłość polskich jabłek, Rynek owoców i warzyw, "Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego", nr 3.
 18. Minta M. (2015), Gluten na cenzurowanym, "Food Service", nr 141.
 19. Niewczas M. (2013), Kryteria wyboru żywności, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(91).
 20. Nosecka B. (2011), Rynek soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych, "Przemysł Spożywczy", tom 65, nr 6.
 21. Nosecka B., Szczepaniak I. (2015), Przetwórstwo, Rynek owoców w Polsce. "Stan i Perspektywy", nr 47, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
 22. Paszko D., Pawlak J., Woźniak K. (2013), Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 23. Pawlak J. (2013), 20 lat rynku soków w Polsce, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 4.
 24. Płocharski W. (2014), Jakość handlowa i znakowanie soków i nektarów - omówienie wybranych zagadnień, wyd. 1., Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Warszawa.
 25. Płocharski W., Markowski J., Nosecka B., Pytasz U., Rutkowski K., Stoś K., (2013), Owoce, warzywa, soki - ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Cz. 5. Spożycie składników odżywczych w owocach, warzywach i przetworach z owoców i warzyw, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 3.
 26. Pyryt B., Karpińska P. (2013), Jakość soków warzywnych w opinii konsumentów, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", nr XLVI (2).
 27. Rogala A. (2014), Czynniki wpływające na zakupy żywności lokalnej, "Marketing i Rynek", nr 6.
 28. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
 29. Rynek owoców w Polsce 2014 (2014), Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
 30. Sikora T., Strada A. (2005), Safety and Quality Assuance and Management Systems in Food Industry: An Overview, The Food Induustry in Europe. Agricultural University of Athens, Athens.
 31. Zachowania żywieniowe Polaków. Komunikat z badań (2014), CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_115_14.PDF [dostęp: 10.06.2016].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu