BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berg Stefan (Tenneco Inc. Edenkoben, Germany)
Title
The Combination of the Six Sigma and Design for Six Sigma Workflow into an Interactive Process Model for Holistic Improvement on Product and Process Domain
Połączenie zadań Six Sigma oraz Design for Six Sigma w procesowym modelu interaktywnym dla całościowej poprawy w domenie produktowej i procesowej
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 19-35, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Sześć Sigma, Odchudzanie produkcji
Six Sigma, Lean production
Note
streszcz., summ.
Company
Tenneco Inc.
Abstract
Six Sigma oraz Design for Six Sigma (DFSS) stanowią dwie bardzo skuteczne strategie wspomagania i rozwoju nowych produktów. Wielu badaczy, analizując przez lata Six Sigma oraz DFSS, doszło do wniosku, że przedsiębiorstwa czerpią korzyści ze stosowania obydwu metodologii jednocześnie. Klarowne rozumienie, kiedy należy wykorzystywać, które z tych podejść, jest kluczowe dla uzyskania optymalnego potencjału metod. Obszar projektów stanowią zarówno procesy, jak i produkty. Poprzez rozszerzenie zakresu poprawy obu tych dziedzin, możliwa staje się poprawa interakcji Six Sigma oraz Design for Six Sigma, co prowadzi do stworzenia lepszych modeli uwzględniających podejście charakteryzujące poprawę w rozumieniu całościowym. Według modelu zaprezentowanego w niniejszym artykule przeanalizowano i pogrupowano 102 projekty wdrożone w globalnych centrach firmy Tenneco Inc. (abstrakt oryginalny)

Six Sigma and Design for Six Sigma (DFSS) are both very successful strategies for the enhancement or the development of new products. Many researchers have studied Six Sigma and DFSS over the years and there is consensus that companies do benefit from applying both methodologies together. A clear understanding of when to use which approach is essential to optimize the potential of both methodologies. In general, the area of focus for projects is either on the process domain or on the product domain. By expanding the improvement scope of both domains, interactions of the Six Sigma and Design for Six Sigma methodology for improvement are possible and lead to enhanced process models for improvement, facilitating a holistic improvement approach. 102 implemented projects from Tenneco Inc.'s global engineering centers have been analyzed and grouped according to this model. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antony J., Banuelas R.: Going from six sigma to design for six sigma: an exploratory study using analytic hierarchy process. 2003.
  2. Baumann A., Garcia P., Kölsch R.: Six Sigma applied for transactional areas. SAE 2007-01-0535, 2007.
  3. Berg S.: Understanding differences between DMAIC vs. DMADV. Unpublished Tenneco internal presentation, Black Belt online training, December 2010.
  4. Berg S.: Using Six Sigma and DFSS to move the engineering culture from lagging to leading. Presentation at IQPC Conference, Amsterdam 2008.
  5. Berg S.: Using Six Sigma throughout the product life cycle. Presentation at IQPC Conference, Berlin 2006.
  6. Brand J., Berg S., Garcia P.: Using Six Sigma concepts in the engineering process of automotive suppliers: Analysis of an acoustical test bench, SAE 2007-07AE191, Detroit 2007.
  7. Raisinghani M.S., et al.: Six Sigma: Concepts, tools and applications. "Industrial Management and Data Systems", 2007, vol. 105, no. 4.
  8. Yang K., El-Haik B.S: Design for Six Sigma. Mc Graw Hill, New York 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu