BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Purgał-Popiela Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji
Fostering knowledge sharing attitudes and behaviours in terms of expatriation
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 67-84, tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Postawy pracowników, Dzielenie się wiedzą, Korporacje międzynarodowe, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Employee conducts, Knowledge sharing, International corporation, International enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w interakcjach ekspatrianci - lokalni pracownicy to interesujące poznawczo, lecz słabo zbadane zagadnienie, istotne dla doskonalenia praktyk zarządzania wspierających międzynarodowy transfer wiedzy. Dlatego też celem artykułu jest: (1) ukazanie mechanizmu i kontekstu dzielenia się wiedzą w tych warunkach, (2) określenie zakresu, w jakim organizacje wpływać mogą na zaistnienie i przebieg takich interakcji, (3) ustalenie stanu badań na temat dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji w filiach zagranicznych działających w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Fostering knowledge sharing attitudes and behaviours within interactions between expatriates and local employees is an interesting, yet understudied issue that is critical for improving management practices aimed to support cross-border knowledge transfer. Therefore, the purpose of this article is: (1) to explain the mechanism and context of knowledge sharing in such conditions, (2) to find out how organizations can exert influence on occurrence and course of such interactions, (3) to determine the stage of research on knowledge sharing in terms of expatriation in foreign subsidiaries located in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajzen, I., (1991), The Theory of Planned Behavior. "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 90, 179-211.
 2. Bartlett, Ch.A., Ghoshal, S., (2002), Managing Across Borders. The Transnational Solution, Boston: Harvard Business School Press.
 3. Black, J.S., Gregersen, H.B., Mendendall, M.E., Stroh, L.K., (1999), Globalizing People Through International Assignments, Reading, MA: Addison-Wesley.
 4. Bohner, G., Wänke, M., (2004), Postawy i zmiana postaw, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Cabrera, A., Cabrera, E.F., (2002), Knowledge-sharing Dilemmas, "Organization Studies", 23(5), 687-710.
 6. Cheng, M.Y, Ho, J. S.Y., Lau, P.M., (2009), Knowledge Sharing in Academic Institutions: A Study of Multimedia University Malaysia, "Electronic Journal of Knowledge Management", 7(3), 313-324.
 7. Dowling, P.J., Festing, M., Engle, A., (2008), International Human Resource Management, Fifth Edition, London: Thomson Learning.
 8. Foss, N.J., Minbaeva, D.B., Pedersen, T., Reinholt, M., (2009), Encouraging Knowledge Sharing Among Employees: How Job Design Matters, "Human Resource Management", 48(6), 871-893.
 9. Glińska-Neweś, A., (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Toruń: Wyd. Dom Organizatora.
 10. Harzing, A.W., Sorge, A.M., (2003), The Relative Impact of Country-of-Origin and Universal Contingencies on Internationalization Strategies and Corporate Control in Multinational Enterprises: Worldwide and European Perspectives, "Organization Studies", 24(2), 187-214.
 11. Holden, N.J., Von Kortzfleisch, H.F.O., (2004), Why Cross-Cultural Knowledge Transfer is a Form of Translation in More Ways than You Think, "Knowledge and Process Management", 11(2), 127-136.
 12. Kogut, B., Zander, U., (1993), Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation, "Journal of International Business Studies", 24,625-645.
 13. Kostova, T., (1999), Transnational Transfer of Strategic Organizational Practices: a Contextual Perspective, "Academy of Management Review", 24(2), 308-324.
 14. Mäkelä, K., (2007), Knowledge Sharing Through Expatriate Relationships, "International Studies of Management & Organization", 37(3), 108-125.
 15. Mäkelä, K., Brewster, C., (2009), Interunit Interaction Contexts, Interpersonal Social Capital, and the Differing Levels of Knowledge Sharing, "Human Resource Management", 48(4), 591-613.
 16. Matsumoto, D., Juang, L., (2010), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 17. Michailova, S., Minbaeva, D.B., (2012), Organizational Values and Knowledge Sharing in Multinational Corporations: The Danisco Case, "International Business Review",21, 59-70.
 18. Minbaeva, D.B., Mäkelä, K., Rabbiosi, L., (2012), Linking HRM and Knowledge Transfer Via Individual-Level Mechanisms, "Human Resource Management", 51(3), 387-405.
 19. Nahapiet, P., Goshal, S., (2002), Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, [In:] C.W. Choo, N. Bontis ds., The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, New York: Oxford University Press, 673-698.
 20. Ożgo, E., Brewster, C., (2015), Knowledge Flows in MNEs and the Role of HRM, [In:] C. Machado Ed., International Human Resources Management, Switzerland: Springer International Publishing, 21-36.
 21. Pauleen, D.J. Ed., (2007), Cross-cultural Perspective on Knowledge Management, Westport/London: Libraries Unlimited.
 22. Pocztowski, A. red., (2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 23. Przytuła, S., (2014), Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, Warszawa: CeDeWu.
 24. Purgał-Popiela, J., (2012), Modern Forms of Expatriation in Developing Companies on International Markets, "Human Resource Management", 6, 37-52.
 25. Purgał-Popiela, J., (2013), Dimensions of Foreign Subsidiary's Absorptive Capacity in the Context of Knowledge Transfer Through Expatriation, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 29, 127-142.
 26. Putnam, R.D., (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 27. Reiche, S.B., Harzing, A.W., (2011), International Assignments, [In:] A.-W. Harzing, A. Pinnington, Ed., International Human Resource Management, London: Sage, chapter 7.
 28. Renzl, B., (2008), Trust in Management and Knowledge Sharing: The Mediating Effects of Fear and Knowledge Documentation, "Omega: International Journal of Management Science", 36(2), 206-220.
 29. Rozkwitalska, M., (2011), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 30. Szulanski, G., (2003), Sticky knowledge. Barriers to knowing in the firm, London: Sage.
 31. Zając, C., (2012), Cultural and Personnel Problems in the Management of Human Resources in International Capital Groups in Light of Empirical Research, "Human Resource Management", 6(89), 72-88
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7512
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu