BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna (Politechnika Śląska)
Title
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w samorządzie lokalnym - istota i inicjatywy
Management of Public Safety in Local Government - the Essence and Initiatives
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 135-149, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zarządzanie publiczne, Bezpieczeństwo publiczne
Public governance, Public security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reforma administracyjna scedowała odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego przede wszystkim na samorządy lokalne. Podporządkowała ponadto służby, inspekcje i straże władzy cywilnej. Celem działań legislacyjnych podejmowanych w tym zakresie było ustanowienie ram do współdziałania jednostek tworzących system zarządzania bezpieczeństwem publicznym, a także utrzymanie sprawności organizacyjnej służb, inspekcji i straży. Niemniej kwestie związanie z bezpieczeństwem publicznym, ze względu na znaczenie, charakter i dynamikę zmian, stanowią niezmiernie złożone zagadnienie. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj podejmowanie takich przedsięwzięć, których celem jest niedopuszczenie do wystąpienia zagrożenia. W działalności tej podstawę stanowi identyfikacja zagrożeń, współpraca i podejmowanie właściwych inicjatyw. Obszary te, na podstawie badań przeprowadzonych w województwie śląskim, poddano analizie w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

Administrative reform has ceded responsibility for maintaining of public safety for local governments and subordinated public services, inspections and guards the public authority. The purpose of legislative action in this regard was the establishment of a framework to co-forming units of public security management system, and maintaining organizational efficiency of services, inspections and guards. However, issues related to public safety, because of the importance, nature and dynamics of change, are immensely complex issue. Primary project is to prevent the occurrence of hazards, and is based on a hazard identification, cooperation, and taking appropriate initiatives. These areas, according to research conducted in the silesian region, were analyzed in this article. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A.: O organizacjach publicznych i o przedsiębiorczym rozwoju, [w:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.): Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym", organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków 2006.
 2. Frączkiewicz-Wronka A.: Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Katowice 2009.
 3. Gawroński H.: Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 4. Hausner J.: Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 5. Kieżun W.: Struktury i kierunki zarządzania państwem. "Nauka", 2002, nr 1.
 6. Kitler W.: Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt Problemowy nr 1(61) 2010.
 7. Chmielnicki P. (red.): Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym. LexisNexis, Warszawa 2005.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z dnia 16 lipca 1997 r.).
 9. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 10. Kulesza M.: Budowanie samorządu. Municipium, Warszawa 2008.
 11. Kulesza M.: Państwo - Obywatel - Samorząd. "Samorząd Terytorialny", 2007, nr 9.
 12. Lisiecki M., Kwiatkowska-Basałaj B.: Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego zapewnienia, [w:] Tyrała P. (red.): Zarządzanie bezpieczeństwem. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 13. Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M.: Atlas przestępczości w Polsce. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.
 14. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Bezpieczeństwo publiczne w naukach o zarządzaniu, [w:] Dworzecki Z., Nogalski B. (red.): Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2011.
 15. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. "Samorząd Terytorialny", 2010, nr 7-8.
 16. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
 17. Sudoł S: Podstawowe dylematy nauk o zarządzaniu. "Organizacja i Kierowanie", 2007, nr 2(128).
 18. Sudoł S.: Miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. "Organizacja i Kierowanie", 2007, nr 3(129).
 19. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu