BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Mariusz (Politechnika Śląska), Langer-Babicz Danuta (Politechnika Śląska)
Title
Wpływ uwarunkowań koniunkturalnych na elastyczne formy zatrudnienia
Influence of Prosperity Conditions on Flexible Forms of Employment
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 83-94, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rynek pracy, Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia
Labour market, Flexible employment, Employment forms
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł analizuje wpływ warunków koniunkturalnych na rynek pracy. Podstawowym celem artykułu jest określenie głównych trendów na rynku pracy w Polsce i innych wybranych krajach Unii Europejskiej. Część teoretyczna artykułu przedstawia charakterystykę zmian na rynku pracy z punktu widzenia mikroekonomicznego (z punktu widzenia personalnych strategii przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego). Część praktyczna artykułu jest oparta na metodzie analizy statystycznej. Analiza statystyczna dotyczy zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia, zwłaszcza w poziomie pracujących w niepełnym wymiarze i zatrudnionych tymczasowo. Dane statystyczne wskazują, że kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej spowodował spadek poziomu zatrudnienia, wzrost udziału zatrudnienia w niepełnym wymiarze oraz spadek udziału zatrudnienia tymczasowego. (abstrakt oryginalny)

The article analyses influence of prosperity conditions on the labor market. The principal aim of the article is to determine the main trends on the labor market in Poland and other chosen countries in European Union. The theoretical part of the article presents characteristics changes on the labor market from the microeconomical point of view (from personal strategies of companies point of view, at the time of economic crisis). The practical part of the article is based on method of statistical analysis. Statistical analysis embraces changes in level and structure of employment, especially level of part-time employed, and temporary employed. Statistical data show that economic crisis in European Union caused fall in level of employment, increase in participation of part-time employment and fall in participation of temporary employment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloisi W.: An Intruduction to Human Resource Management. McGraw Hill, London 2007.
 2. Hajn Z.: Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, [w:] Kryńska E. (red.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. IPiSS, Warszawa 2003.
 3. Kalinowski M.: Zwalnianie pracowników, [w:] Golnau W. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. CeDeWu, Warszawa 2004.
 4. Kehoe J., Dickter D.: Customer Service Quality Selecting Value Perfotmers, [in:] Fogli L. (ed.): Customer Service Delivery. Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 5. Kryńska E.: Elastyczność popytu na pracę w Polsce - synteza, diagnozy i wnioski, [w:] Kryńska E. (red.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. IPiSS, Warszawa 2003.
 6. Lipka A.: Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 7. Machol-Zajda L.: Telepraca - nowa forma zatrudnienia, [w:] Frieske K. (red.): Deregulacja polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2003.
 8. Makowski K.: Restrukturyzacja zatrudnienia, [w:] Makowski K. (red.): Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej. Poltext, Warszawa 2001.
 9. Noe R., Hallenbeck J., Gerhart B., Wright P.: Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage. McGraw-Hill Irwin, Boston 2006.
 10. Part-time Workers: in from the Periphery, Industrial Relations Services Employment Review 2001, no. 725, IRS Employment Trends.
 11. Pawlak Z.: Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe. Poltext, Warszawa 2003.
 12. Pocztowski A.: Nietypowe formy zatrudnienia a bezrobocie, [w:] Kozioł L. (red.): Determinanty rozwoju i metody badania rynku pracy (ujęcie globalne i mikroekonomiczne). PTE, WUP, AE, Kraków 1994.
 13. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych. Poltext, Warszawa 2002.
 14. Wiśniewski Z.: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.
 15. Zieliński M.: Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu