BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hąbek Patrycja (Politechnika Śląska)
Title
Zrównoważone wytwarzanie egzemplifikacją koncepcji CSR w obszarze produkcji
Sustainable Manufacturing as an Exemplification of CSR Concept in the Production Area
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 95-111, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Produkcja, Rozwój zrównoważony
Corporate Social Responsibility (CSR), Production, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule wskazano na możliwość wykorzystania zrównoważonego wytwarzania jako narzędzia praktycznej realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility) w obszarze procesu produkcyjnego. W pierwszej części omówiono istotę zrównoważonego wytwarzania oraz związek CSR z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Następnie przedstawiono praktyki zrównoważonego wytwarzania w ramach polityki CSR oraz zaprezentowano przykład ich realizacji w wybranym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The article points out the possibility of using sustainable manufacturing as a tool for practical realization of the corporate social responsibility concept in the field of manufacturing process. The first part discusses the essence of sustainable manufacturing and relationship of CSR with the concept of sustainable development. Then the practices of sustainable manufacturing within the CSR policy are presented as well as an example of their implementation is the selected company. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2009.
 2. Aligned for Sustainable Design. An A-B-C-D Approach to Making Better Products, BSR, 2008, www.bsr.org/reports/BSR_Sustainable_Design_Report_0508.pdf.
 3. Błońska K.: Młodzi, bogaci, etyczni, www.crnavigator.com/art16/mlodzi_bogaci_etyczni.html.
 4. Carroll A.B., Buchholtz A.K.: Business & Society - Ethics and stakeholder management. South-Western College Publishing, 1999.
 5. Design for Sustainability. A practical approach for developing economies, UNEP, www.d4s-de.org/manual/d4stotalmanual.pdf.
 6. Elkington J.: Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone Publishing Limited, Oxford 1997.
 7. Greiner T.J.: Indicators of Sustainable Production Case Study: Stonyfield Farm, Inc., www.sustainableproduction.org/downloads/Guilford%20Case%20Study.pdf.
 8. Hąbek P.: Projektowanie i rozwój produktów w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice 2010.
 9. http://businessknowledgesource.com/manufacturing/how_to_use_sustainable_manufacturing_practices_031357.html.
 10. http://trade.gov/competitiveness/sustainablemanufacturing/how_doc_defines_SM.asp.
 11. http://web.worldbank.org.
 12. www.designcouncil.org.uk/Documents/Documents/Publications/Annual%20Review%202002_Design_Council.pdf.
 13. www.mddionline.com/article/when-sustainable-manufacturing-sustainable.
 14. www.wbcsd.ch.
 15. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:PL:html.
 16. Kozłowski S.: Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa 2002.
 17. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju. PWE, Warszawa 1991.
 18. Nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE, Rada Unii Europejskiej 10917/06, http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_pl.pdf.
 19. Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. CH. Beck, Warszawa 2009.
 20. Porter M.E., Kramer M.R.: The Big Idea: Creating Shared Value. "Harvard Business Review", no. 1, 2011.
 21. Projekt "Understanding and Responding to Social Demands on Corporate Responsibility", EABIS, 2004-2007, www.insead.edu/v1/ibis/events/response/information/documents/ResponseReport.pdf.
 22. Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2010, http://cemex.pl.
 23. Środowisko Europy. Czwarty raport oceny. Zrównoważona konsumpcja i produkcja, European Environmental Agency, www.eea.europa.eu/pl/publications/srodowisko-europy-2014-czwarty-raport-oceny.
 24. Witek-Crabb A.: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej. Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, [w:] Pajda R (red.): Materiały Konferencyjne AGH w Krakowie, Kraków 2001.
 25. Working Report on Social Responsibility, ISO Advisory Group on Social Reponsibility, 2004, http://inni.pacinst.org/inni/corporate_social_responsibility/WorkingReportonSR.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu