BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Mariusz (Politechnika Śląska)
Title
Pozyskiwanie personelu a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
Personnel Recruitment and Intellectual Capital of Enterprise
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 127-138, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Intellectual capital, Human capital, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kapitał intelektualny jest pojęciem wiązanym z wartościami niewymiernymi. Składają się na niego kapitał ludzki i kapitał strukturalny. Kapitał ludzki obejmuje: doświadczenie, umiejętności i wiedzę należącą do personelu, wspierane przez zasoby organizacyjne (strukturalne) należące do przedsiębiorstwa. Wzrost wartości kapitału ludzkiego (intelektualnego) wpływa na pozycję i wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) ma na celu wspieranie przedsiębiorstwa w zyskaniu przewagi konkurencyjnej. ZZL przede wszystkim powinno zapewnić pozyskanie dla organizacji odpowiednich ludzi. Artykuł dotyczy głównie metod (instrumentów) pozyskiwania personelu oraz ich wpływu na kapitał ludzki przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Intellectual capital is a concept relating to the immeasurable values. It consists of human capital and structural capital. Human capital includes: the experience, skills and knowledge, which belongs to personnel, that are supported by the means of organizing (structuring) belonging to the enterprise. Increase in human capital (intellectual capital), have an impact of the position and the increase of the market value of the enterprise. The human resource management (HRM) goal is to support enterprises in gaining a competitive advantage. First of all HRM should recruit the right people for the organization. The article mainly concerns of methods (instruments) of personnel recruitment system and its influence on human capital of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. McConnell C.R., Brue S.L.: Contemporary Labor Economics. McGraw-Hill, New York 1992.
 3. Czechowska-Świtaj T.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji. Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005.
 4. Dale M.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Dobija D.: Metody mierzenia wartości kapitału ludzkiego i kosztów pracy w firmie, [w:] Ludwiczyński A. (red.): Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 6. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa 2001.
 7. Kostera M.: Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 2000.
 8. Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2006.
 9. Lipka A.: Strategie personalne firmy. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 10. Noe R., Hollenbeck J., Gerhard B., Wright P.: Human Resource Management. McGraw-Hill, Boston 2006.
 11. Pawlak Z: Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe. Poltext, Warszawa 2003.
 12. Pocztowski A.: Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy - szanse i bariery, [w:] Borkowska S. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. IPiSS, Warszawa 2006.
 13. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2003.
 14. Rybak M.: Budowanie potencjału konkurencyjności, [w:] Rybak M. (red.): Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 2003.
 15. Sokołowska A.: Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] Perechuda K. (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2005.
 16. Wood R., Payne T.: Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 17. Zieliński M.: Kapitał ludzki jako składnik niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 47, Gliwice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu