BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luty Lidia (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zróżnicowanie struktury certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w krajach Unii Europejskiej
Disparity in the Structure of Certified Organic Farms in the European Union
Source
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 4, s. 34-48, wykr., tab., bibliogr. s. 47
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Zróżnicowanie przestrzenne
Ecological agriculture, Spatial differentiation
Note
JEL Classification: C15, Q10
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie różnic w strukturze certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2005-2013, w ujęciu dynamicznym i przestrzennym. W badaniu zastosowano metodę eliminacji wektorów. Z analizy wynika, że zmiany w strukturze gospodarstw ekologicznych nie zawsze uwidaczniały się w strukturze powierzchni użytków rolnych (UR). Bardziej znaczące zmiany następowały w strukturze liczby gospodarstw, w szczególności w krajach, które przystąpiły do UE w roku 2004. W 2013 r. można było wyodrębnić pięć grup państw UE podobnych pod względem struktury liczby i sześć - pod względem struktury powierzchni UR rozpatrywanych gospodarstw. W przeważającej większości certyfikowane gospodarstwa ekologiczne miały powierzchnię UR powyżej 10,0 ha. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to present the differences in the structures of certified organic farms in the European Union (EU) countries within 2005-2013, using dynamic and spatial approach. The method of vectors elimination was used in a study. The analysis showed that changes in the structure of organic farms in the EU countries were not always reflected in the structure of their areas. More significant changes occurred in the structure of farm number, in particular with regard to the countries which joined the European Union in 2004. In 2013 it was possible to distinguish five groups of EU countries that are similar to each other in terms of structure of number and six - in terms of the structure of area. In the majority of EU countries, organic farms covered the area over 10,0 ha. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, z. 2 (s. 217-225). Warszawa: PAN.
  2. Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE. Seria specjalna: Monografie (s. 82). Kraków: AE.
  3. Pluta, W. (1977). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWE.
  4. Poczta, W. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. Warszawa: GUS.
  5. Szyrmer, J. (1975). Stopień specjalizacji rolnictwa. Próba zastosowania nowej metody mierzenia. Przegląd Geograficzny, z. 1 (s. 54-59).
  6. Wysocki, F., Wagner, W. (1988). O ustaleniu wartości progowej zróżnicowania struktur z danych empirycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 9 (s. 18- 20). Warszawa: GUS.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu