BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cholewa-Wiktor Marta (Politechnika Lubelska)
Title
Benchmarking jako metoda doskonalenia kompetencji organizacji w szpitalach publicznych
Benchmarking as a Method Of Improving the Competence of the Organization in Public Hospitals
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 61-72, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Benchmarking, Zarządzanie kompetencjami, Szpitalnictwo
Benchmarking, Competence management, Hospital service
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie najlepszej praktyki benchmarkingu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przedstawione w pracy rozwiązania zostały opracowane na podstawie doniesień literaturowych krajowych i anglojęzycznych oraz dostępnych wyników badań. Ich analiza pozwoliła na stworzenie modelu działania przedstawiającego najważniejsze zasady stosowania benchmarkingu w szpitalach publicznych. Zaliczyć można do nich systematyczność, dynamiczność oraz sposób wprowadzenia. Konieczne jest także właściwe zrozumienie jego istoty, która zakłada, że benchmarking nie jest powielaniem działań istniejących, ale wzorcem, który umożliwia stworzenie na ich bazie własnych, twórczych rozwiązań. Sformułowane zasady można wykorzystać w praktyce zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Ich uwzględnienie ma szczególne znaczenie dla menedżerów służby zdrowia pragnących zastosować benchmarking jako metodę doskonalenia kompetencji organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the best way of benchmarking implementation in public health care institutions. The solutions presented in the paper have been developed basing on specialist domestic and English literature. Their analysis make it possible to create such a model of action which would present the most important rules of benchmarking implementation in public hospitals. These rules comprise regularity, dynamism and the way of benchmarking implementation. It is also essential to understand correctly the nature of benchmarking which emphasizes that it is not repeating the existing state but a model which allows developing your own, creative solutions on the basis of a given model. The set of established rules can be applied in the process of managing a health care institution. Managers of such institutions who are eager to implement benchmarking as a tool of improving the competence of the organization. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cygańska M.: Benchmarking w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, www.abc.com.pl/problem/97/7, lipiec 2010.
 2. Keehley P., Abercrombie N.N.: Benchmarking In the Public and Non-Profit Sectors. Best Practices for Achieving Performance Breakthroughs. Jossey-Bass, San Francisco 2008.
 3. Kuczewska J.: Europejska procedura benchmarkingu, programy i działania, www.parp.gov.pl/files/74/81/158/2007euprocbenchmarkingu.pdf, 2 lipiec 2010.
 4. Marciszewska E., Pieriegud J.: Benchmarking and Best Practices In Transport Sector. Warsaw School of Economics, Warsaw 2009.
 5. Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 6. Niemczyk J.: Outsourcing, [w:] Perechuda K. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Placet, Warszawa 2000.
 7. Obłój K.: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.
 8. Sower V.E., Duffy J.A., Kohers G.: Benchmarking for Hospitals: Achieving Best-in-Class Performance without Having to Reinvent the Wheel. ASQ Quality Press Milwaukee, Wisconsin 2008.
 9. Sower V.E.: Benchmarking In Hospitals: More Than a Scorecard. "Quality Progress", August 2007.
 10. Watson G.H.: Strategic benchmarking. John Wiley&Sons Inc., New York 1993.
 11. Węgrzyn A.: Benchmarking Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa. Antykwa, Kluczbork - Wrocław 2000.
 12. Ziębicki B.: Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 13. Ziębicki B.: Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu działalności instytucji użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, z. 3, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu