BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mastalerz-Kodzis Adrianna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zastosowanie analizy technicznej oraz funkcji Höldera w procesie konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych
Application of Technical Analisis and the Hölder Function in Building Optimal Investment Strategy
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 321-330, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Analiza techniczna, Optymalizacja
Economic efficiency, Technical analysis, Optimalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości zastosowania metod ilościowych w kształtowaniu krótkoterminowych strategii inwestycyjnych. W artykule, za pomocą wybranych metod analizy technicznej oraz metodyki niestacjonarnych procesów stochastycznych z uwzględnieniem funkcji Höldera, zaproponowano konstrukcję strategii inwestycyjnych oraz zbadano ich efektywność. Praca składa się z trzech części: przedstawienia celu pracy i hipotezy badawczej, zaprezentowania metodyki badań oraz analizy empirycznej i wniosków. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present the possibilities of applying quantitative methods in building short-term investment strategies. In the article, with the use of selected technical analysis methods and the methodology of nonstationary stochastic processes (taking into account the Hölder function), investment strategies have been proposed. The efficiency of the strategies has been also analyzed. The paper consists of three parts. In the first one, the purpose of the article and the hypothesis have been presented, in the second one - applied methods have been shown and the third one includes empirical analysis and conclusions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achelis S.: Analiza techniczna od A do Z. Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa 1998.
 2. Daoudi K., Lévy Véhel J., MeyerY.: Construction of continuous functions with prescribed local regularity. Journal of Constructive Approximations, 014(03), 1998, p. 349-385.
 3. Ehlers J.: Fractal Adaptive Moving Average. Technical Analysis of Stock&Commodities, October 2005.
 4. Kaufman P.: New Trading Systems And Methods. John Wiley & Sons, New York 2005.
 5. Mandelbrot B.B., Van Ness J.W.: Fractional Brownian Motion. Fractional Noises and Applications. SIAM Review, Vol. 10, No. 4, October 1968, p. 422-437.
 6. Mastalerz-Kodzis A.: Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali. Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
 7. Mastalerz-Kodzis A.: Zastosowanie funkcji Höldera w modelu FRAMA, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 159 (2013), Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, (red.): Mika J., Zeug-Żebro K., s. 73-81.
 8. Mastalerz-Kodzis A.: Zastosowanie wybranych metod analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Rozdział pracy zbiorowej Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Decyzje (red.): Mika J., i Mastalerz-Kodzis A., Wydawnictwo UE w Katowicach (w druku).
 9. Kahn Michael N.: Analiza techniczna: wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 10. Murphy John J.: Analiza techniczna: obszerny podręcznik metod i strategii inwestycyjnych stosowanych na rynkach kapitałowych i terminowych. Wig-Press, Warszawa 1995.
 11. Peltier R.F., Lévy Véhel J.: Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results. INRIA Recquencourt, Rapport de recherché, No. 2645, 1995.
 12. Sobczyk K.: Stochastyczne równania różniczkowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu