BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korombel Anna (Politechnika Częstochowska)
Title
Apetyt na ryzyko - próba uporządkowania terminologii
Risk Appetite - an Attempt to Bring Order to Terminology
Source
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 47-53, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Terminologia specjalistyczna, Przegląd literatury
Risk, Risk management, Terminology, Literature review
Note
summ.
Abstract
Apetyt na ryzyko został uznany zarówno przez teoretyków, jak i praktyków międzynarodowych za fundamentalny i krytyczny element zarządzania ryzykiem w organizacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że ani w literaturze przedmiotu, ani w praktyce gospodarczej nie ma zgodności, co do jednoznaczności definicji apetytu na ryzyko, oraz że występuje różnorodna terminologia towarzysząca temu pojęciu, można mówić o konieczności uporządkowania pojęć należących do obszaru zarządzania ryzykiem. Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia odpowiedzi na pytania Czym jest apetyt na ryzyko w działalności przedsiębiorstw? oraz Czy i jakie pojęcia powinny mu towarzyszyć? W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Risk appetite has been recognised by both international theoreticians and practitioners as a fundamental and critical element of risk management in organisations. Since no agreement exists, either in literature of the subject or in economic practice, as to clarity of the definition of risk appetite and various terminology is used with this concept, there appears to be some need to bring order to terminology in this area of risk management. The aim of this paper is to attempt to find answers to the questions What is risk appetite in the activity of enterprises? and What terms should accompany it? Critical analysis of literature of the subject has been used in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AIRMIC (2009), Research into the Definition and Application of the Concept of Risk Appetite, AIRMIC, Marsh, Nottingham University Business School, London.
 2. Aven T. (2013), On the Meaning and Use of the Risk Appetite Concept, "Risk Analysis", Vol. 33, No. 3, pp. 462-468.
 3. Bank for International Settlements (2011), Principles for the Sound Management of Operational Risk, http://www. bis.org/publ/bcbsl95.pdf, access date: 26.10.2016 r.
 4. BSI (2008), Risk Management Code of Practice, British Standard BS 31100:2008, The British Standards Institution, London.
 5. Chase-Jenkins L., Farr I. (2008), Risk Appetite: Boundary for Decisions, "Emphasis", Vol. 1, pp. 22-25.
 6. COSO (2004), Enterprise Risk Management - Integrated Framework.
 7. COSO, PIKW, РІВ (2004), Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa, COSO, PIKW, РІВ, Warszawa.
 8. Ernst&Young (2010), Risk Appetite. The Strategie Balancing Act, http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/ risk-appetite--the-strategic-balancing-act, access date: 26.10.2016.
 9. Fedor M. (2014), Apetyt na ryzyko jako ważny element Wypłacalności II, "Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance", Vol. 12, No. 1, s. 117-124.
 10. Hopkin P. (2010) Fundamentals of Risk Management. Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi.
 11. IIA (2001), Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.
 12. IIF (2011), Implementing Robust Risk Appetite Frameworks to Strengthen Financial Institutions, https://www. iif.com/file/7075/download?token=NOwe4NwK, access date: 27.10.2016.
 13. IRM (2011), Risk Appetite & Tolerance. Guidance Paper, www.theirm.org, access date: 27.10.2016.
 14. IRMI (2017), Glossary of Insurance & Risk Management Terms, https://www.irmi.com, access date: 28.10.2016.
 15. ISO (2009), Risk management - Vocabulary, ISO Guide 73:2009, Geneva.
 16. Korombel A. (2013), Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 17. KPMG (2008), Understanding and Articulating Risk Appetite, https://web.archive.org/web/20150919052434/ https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/Artic- lesPublications/Documents/Risk-appetite-0-200806.pdf, access date: 27.10.2016.
 18. Leitch M. (2009), Risk Appetite Definitions. Issues and Answers, http://www.internalcontrolsdesign.co.uk/appetite- def/index.shtml, access date: 26.10.2016.
 19. Lloyd's (2015), Lloyd's Minimum Standards MSl.l-Underwriting Strategy & Planning, https://www.lloyds.eom/~/ media/files/the market/operating at lloyds/minimum standards/minimum standards 2/msl_l underwriting strategy planning.pdf, access date: 27.10.2016.
 20. Ministerstwo Finansów RP (2004), Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, http:// www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=69a- 26897-Ic59-45a7-9e84-110a92414587&groupld=764034, data dostępu: 19.10.2016 r.
 21. Ministerstwo Skarbu JKM (2004), Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje, http://www.mf. gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2fb602c9-126a- -4056-a273-85810e0575728cgroupld=764034, data dostępu: 27.10.2016 г.
 22. OGC (2010), PRINCE2~ - Skuteczne zarządzanie projektami, Office of Government Commerce, The Stationery Office.
 23. Olson D.L., D. Wu (2010), Enterprise Risk Management Models, Springer, Berlin-Heidelberg.
 24. Podlewski J. (2012), Apetyt na ryzyko, Ryzykonomia.
 25. PwC (2014), Board Oversight of Risk: Defining Risk Appetite in Plain English, https://www.pwc.com/us/en/governance- -insights-center/publications/assets/pwc-risk-appetite-management.pdf, access date: 27.10.2016.
 26. PwC, IACPM (2014), Risk Appetite Frameworks. Insights into Evolving Global Practices. An LACPM/PwC Study, https://www.pwc.com/mx/es/riesgos/archivo/2015-03- risk-appetite.pdf, access date: 21.11.2016.
 27. RIMS (2012), Exploring Risk Appetite and Risk Tolerance, New York.
 28. Yener D. (2010), Establishing ERM Systems in Emerging Countries, [in:] J. Fräser, B.J. Simkins (eds.) Enterprise Risk Management. Today's Leading Research and Best Practices for Tomorrows Executives, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, pp. 505-529.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu