BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warwas Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Title
Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników : perspektywa pracodawców
Attitudes towards older workers economic activity : employers' perspective
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 107-122, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi, Zarządzanie wiekiem, Starzenie się społeczeństw, Srebrna gospodarka
Activity rate of population, Elderly people, Age management, Ageing of the population, Silver economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z największych problemów współczesnego świata jest starzenie się społeczeństw. Konieczność wydłużania aktywności zawodowej staje się odpowiedzią na to wyzwanie. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają pracodawcy, a ich właściwą reakcją na złożone i nieuniknione zjawisko starzenia się jest wsparcie aktywności zawodowej dojrzałych pracowników. Może się to odbywać na wiele sposobów. Bezpośrednio pracodawcy oddziałują za pomocą stosowania różnorodnych narzędzi zarządzania wiekiem lub pośrednio - wdrażania koncepcji silver economy. Oba podejścia są uwarunkowane zauważaniem bieżących i przyszłych korzyści biznesowych. Antycypowane korzyści natomiast wiążą się silnie z postrzeganiem osób dojrzałych przez pracodawców. Dlatego po zaprezentowaniu wątków teoretycznych zarządzania wiekiem i "srebrnej gospodarki" zostaną przedstawione wyniki badań własnych na temat oceny starszych pracowników w kontekście współpracy i zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

One of the biggest challenges of the modern world is aging. The need to extending working life becomes the answer to this challenge. A crucial role in this process is played by employers and their appropriate response to the complex and inevitable phenomenon of aging through supporting the economic activity of older workers. It can be done in many ways. Employers directly interact through the use of various instruments for age management or indirectly - the implementation of the silver economy concept. Both approaches are conditional upon noticing current and future business benefits. Anticipated benefits are strongly connected with the perception of older workers. Therefore, after presenting the theoretical topics of age management and the silver economy, results of the study on the evaluation of older workers in the context of cooperation and employment will be presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baron A., (1985), Measurement Scales and the Age-Complexity Hypothesis. Experimental Aging Research, "International Journal Devoted to the Scientific Study of the Aging Process", 11, 193-199.
 2. Borkowska S., (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń : tworzenie i zastosowanie, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwers business.
 3. Clas-Hågan N., Savinainen M., Tapio K., Lumme-Sandt K. red., (2011), Age Management during the Life Course, The Finnish Work Environment Fund, Tampere.
 4. Ilmarinen J., (2005), Towards a Longer Work life! Ageing and the Quality of Work life in the European Union, Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health.
 5. Ilmarinen J., (2010), Sustainable Employability and Workability, Maastricht: ESF-Age Network.
 6. Kołodziejczyk-Olczak I., (2014), Zarządzanie pracownikami dojrzałymi : wyzwania i problemy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Kołodziejczyk-Olczak I., (2014), Reactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies : Research Results, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 9(933), 137-155.
 8. Kołodziejczyk-Olczak I., (2015), Wpływ zarządzania wiekiem na zatrudnialność dojrzałych pracowników, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 1(35), 75-93.
 9. Macnicol J., (2006), Age Discrimination. An Historical and Contemporary Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
 10. Managing the Ageing Workforce. An Introductory Guide to Age Management for HR Professional (2007), TAEN - The Age and Employment Network.
 11. Naegele G., Walker A., (2006), A Guide to Good Practice in Age Management, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Pobrano z: www.eurofound.eu.int
 12. Reinmoeller P., (2011), Service Innovation: Towards Designing New Business Models for Aging Societies, [W:], F. Kohlbacher, C. Herstatt red., The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, Berlin-Heidelberg: Springer, 133-148.
 13. Szukalski P., (2008), Starzenie się ludności : wyzwanie XXI wieku, [W:] P. Szukalski red., To idzie starość : polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, 7-29.
 14. Szukalski P., (2012), Solidarność pokoleń : dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 15. Szukalski P., (2012), Srebrna gospodarka. Demografia i Gerontologia Społeczna, "Biuletyn Informacyjny", 7, 1-4.
 16. Warwas I., (w druku), Zarządzanie wiekiem w sektorze publicznym : strategia nauki między pokoleniowej, "Studia Oeconomica Posnaniensia".
 17. Wiśniewski Z., (2009), Zarządzenie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Toruń: Dom Organizatora.
 18. Woszczyk P., red., (2011), Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka, Łódź: HRP.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7515
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu