BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Detyna Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
Title
Studia dualne jako źródło potencjalnych korzyści dla różnych grup interesariuszy, w tym rozwoju postaw przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych studentów
Dual studies as source of potential benefits for different stakeholder groups, including development of entrepreneurial attitudes and students vocational competences
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 81-96, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Kompetencje pracownicze, Kształcenie zawodowe, Dualny sys­tem ksz­tałce­nia
Higher education, Education management, Employees competencies, Vocational training, Dual edu­ca­tion sys­tem
Note
streszcz., summ.
Abstract
Studia dualne to współcześnie niezwykle atrakcyjna, chociaż w Polsce jeszcze nie powszechna forma kształcenia zintegrowanego. Czy są to studia przyszłości? W artykule zawarte zostały rozważania na temat istoty i znaczenia tego typu studiów w procesie kształcenia, które powinno być zdeterminowane potrzebami współczesnego rynku pracy. Autorka dokonuje przeglądu ofert polskich uczelni wyższych w zakresie prowadzenia studiów dualnych. Celem artykułu jest przedstawienie niezbędnych warunków uruchomienia i prowadzenia tej formy kształcenia, a także potencjalnych korzyści płynących dla interesariuszy (studentów, pracodawców, uczelni jako instytucji). Studia dualne przedstawiono jako formę rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji zawodowych studentów (w tym niezwykle cenionych na rynku pracy kompetencji społecznych). Autorka zachęca uczelnie wyższe, które nie oferują jeszcze studiów dualnych, aby rozważyły możliwość ich uruchomienia na wybranych kierunkach. W artykule proponuje się, aby proces uruchamiania tej formy kształcenia rozpocząć od przeprowadzenia badań diagnozujących. (abstrakt oryginalny)

Dual studies is an extremely attractive today, although not yet, common form of integrated education. Are they studies of the future? Considerations about the nature and importance of this type of studies in the process of vocational education, which should be determined by the needs of the modern labor market have been included in this article. The author shall review the selected offers of Polish universities in conducting of dual studies. Necessary conditions to start and conduct this form of education, as well as the potential benefits for stakeholders (students, employers, universities as institutions) have been presented in this publication. The dual studies are presented as a way of enterprising attitudes developing and professional competence of students (including the highly valued in the social competence labor market). Encouragement of universities that do not yet offer dual studies to consider the possibility of their launch in selected fields of studies is the purpose of this article. In the paper the process of starting this form of education through diagnosing the needs analyses is proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bura, A., Barańska, M., Cieślik, W.., (2014), Dualny system kształcenia na przykładzie Politechniki Poznańskiej, "Logistyka", 6, płyta CD 3.
 2. Centrum Badania Opinii Społecznej., (2013), Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_096_13.PDF
 3. Detyna, B., (2013), Profile kształcenia na kierunku logistyka - nowe wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi, "Logistyka", 1, 67-71.
 4. Detyna, B., (2013), Realizacja praktyk zawodowych przez studentów studiów inżynierskich kierunku logistyka - ocena i oczekiwania pracodawców, [W:] J. Szołtysek, B. Detyna red., Logistyka. Współczesne wyzwania, 4, Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane PWSZ AS w Wałbrzychu, 145-157.
 5. Detyna, B., (2013), Rola uczelni wyższych w budowaniu marki i promocji Regionu Wałbrzyskiego, [W:] K. Malicki red., Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 203-218.
 6. Detyna, B., (2013), Wałbrzyskie uczelnie wyższe - potencjał i perspektywy kreowania wizerunku miasta oraz regionu, [W:] S. Bielawska red., Nowa Kronika Wałbrzyska, 1.1. Wałbrzych: Fundacja MUSEION, 151-162.
 7. Detyna, B., (2014), Analiza postaw studentów kierunku logistyka wobec pracy, [W:] J. Szołtysek, B. Detyna red., Logistyka. Współczesne wyzwania, 5, Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane PWSZ AS w Wałbrzychu, 21-42.
 8. Drucker, P., (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 9. Dziedziczak-Foltyn, A., Brzeziński K., (2013), Kształcenie zawodowe i kształcenie dualne w Polsce i Województwie Łódzkim. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Łódź, 13-21.
 10. Dziedziczak-Foltyn, A., (2011), Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce - w trzech odsłonach myśli strategicznej, [W:] M. Chałubiński, E. Narkiewicz-Niedbalec red., Rocznik lubuski, 37. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 165-182.
 11. Goleman, D., (2015), Inteligencja społeczna, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 81-95.
 12. Górski, P., (2011), Obszary współdziałania wyższych uczelni z pracodawcami i stowarzyszeniami zawodowymi w kształceniu specjalistów, [W:] M. Chałubiński, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Rocznik lubuski, 37. Zielona Górka: Uniwersytet Zielonogórski, 197-214.
 13. Kabaj, M., (2012), Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Warszawa: IPiSS, 62-95.
 14. Kabaj, M., (2012), Projekt programu wdrożenia systemu kształcenia dualnego w Polsce, "Studia Pedagogiczne", LXV, 25-34.
 15. Lechman, E., (2012), Dualny system kształcenia zawodowego w Polce. Szanse i bariery wdrożenia. http://mostwprzyszlosc.pl/documents/EkspertyzaEwaLechmanSystemdualny.pdf (8.02.2016).
 16. Marszałek, A., (2012), Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów, "e-Mentor", 3(45), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/932 (12.03.2016).
 17. Matuska, E., Dierks, K. P., (2009), Ponad 50 lat doświadczeń dualnego systemu kształcenia dla rynku pracy, [W:] T. Bernat red., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 176-187.
 18. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z dnia 5 września 2014 roku, poz. 1198.
 19. http://www.wsl.com.pl/studia-dualne (25.01.2016).
 20. http://www.pwsz.pila.pl/pl/instytuty/instytut-politechniczny/studia-dualne.html (25.01.2016).
 21. http://studia-dualne.pl (9.02.2016).
 22. http://kariera.lidl.pl/cps/rde/SID-9B0CEA53-0240FA37/career_lidl_pl/hs.xsl/duales-studium-1751.htm (9.02.2016).
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4467
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu