BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieszporska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Rola miernika sprawności systemów zdrowotnych w kreowaniu celów zarządzania sektorem
The Role of the Health Performance Measure in the Creation of the System's Management Objectives
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 373-383, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
System ochrony zdrowia, Zarządzanie służbą zdrowia, Polityka zdrowotna
Health care system, Management of health services, Health care policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ocena systemów zdrowotnych nurtuje wielu specjalistów z dziedziny zarządzania. Nie jest ona łatwa choćby ze względu na rozmaitość czynników determinujących ich funkcjonowanie, jednak istnieje dzisiaj wiele różnorodnych sposobów i metod pomiaru ich sprawności. Prezentowane opracowanie jest próbą opisu jednej z takich miar, jednak głównym jego celem jest analiza obecnej polityki zdrowotnej Polski i odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu stawiane przed sektorem cele odnoszą się do potrzeb systemu wykrytych przez wspomniane miary. (abstrakt oryginalny)

The health systems' assessment has been troubling many a specia-list from the field of management. A variety of factors determining their function makes it a difficult task, but there are many different ways and methods to measure their effectiveness today. The presented study is therefore an attempt to describe one of these measures, but the main aim is to analyse the current Polish health policy for next years and to answer the question to which extent the objectives of the sector refer to needs of the system detected by the measurement. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Björnberg A.: Euro Health Consumer Index 2015 Raport. Health Consumer Powerhouse 2016-01-26.
 2. Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 3. Getzen T.E.: Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
 4. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. World Health Organization 2013 Regional Office for Europe.
 5. Kautsch M., Whitfield M., Klich J. red.): Zarzadzanie w opiece zdrowotnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 6. Kozierkiewicz A.: Szkiełko i oko. "Menedżer Zdrowia", nr 4, czerwiec 2013, s. 36-40.
 7. Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Warszawa, lipiec 2015.
 8. Lichiello P., Turnock B.J.: Consultant, Guidebook for Performance Measurement. Turning Point Collaborating for a New Century in Public Health, http://www.phf.org/resourcestools/documents/pmcguidebook.pdf.
 9. Smith P.C., Mossialos E., Papanicolas I.: Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects. World Health Organization 2008 and World Health Organization, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies 2008.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12279052.
 11. Światowy Raport Zdrowia 2013. Badania dla powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=107&wid=12&wai=&year= &back=%2F.
 12. Zweifel P., Breyer F., Kofmann M.: Health Economics. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu