BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stadniczeńko Stanisław J. (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Ochrona praw dziecka wynikająca z art. 19 Konwencji dziecka oraz art. 72 Konstytucji RP
The Protection of Children's Rights Guaranteed by Article 19 of the Convention on the Rights of the Child and Article 72 of the Polish Constitution
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 9-23, bibliogr. 27 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Dzieci, Bezpieczeństwo, Prawa dziecka, Przemoc, Prawo międzynarodowe
Children, Security, Child rights, Abuse, International law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z analizy przepisów dotyczących ochrony praw dziecka - art. 19 Konwencji o prawach dziecka (KOPDz) jak i art. 72 Konstytucji RP wynika, iż jakiekolwiek rozważania i badania odnoszące się do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży muszą uwzględniać między innymi zjawiska przemocy, demoralizacji jak również zakres i determinanty ich występowania oraz uwarunkowania tych problemów, konsekwencje ich doświadczania i sposoby likwidowania. Ochrona dziecka przed krzywdzeniem dookreślona jest w wielu aktach prawnych, tak o zasięgu międzynarodowym (uniwersalnym i regionalnym), jak i krajowym, na co zwraca uwagę autor w artykule. Dokonana analiza prowadzi do wniosku, iż zadaniem państwa, w tym organu władzy publicznej, jest kształtowanie świadomości prawnej i kultury prawnej społeczeństwa oraz ochrona dziecka i zapobieganie występowaniu zjawisk, o czym stanowi art. 19 Konwencji o prawach dziecka i art. 72 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Autor również wskazuje na doniosłą rolę Rzecznika Praw Dziecka w RP oraz jego uprawnienia w celu ochrony praw i dobra dziecka. (abstrakt oryginalny)

This article shows that the discussion and research into the issue of child and youth safety must take account of the phenomenon of violence: especially the extent and determinants of its occurrence, the conditions of this problem as well as the consequences of experiencing violence by children. Child protection from abuse is guaranteed by a number of legal acts, both international (universal and regional) and national, which is reflected in this article. The duty of the state, and public authority as well, is to raise social awareness of legal issues, promote legal culture, prevent the occurrence of violence among children as well as guaranteeing child protection, which stems from art. 19 of the Convention on the Rights of the Child and art. 72 of the Polish Constitution. The author also stresses the importance of the role played by The Children's Rights Advocate in Poland and the powers attributed to this particular constitutional body in the field of protection of children's rights and welfare. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błeszyński J.J., Rodkiewicz-Ryżek A., Ochrona praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych, "Pedagogika Christiana" 2012, nr 2 (30), s. 102.
 2. Glass L., Toksyczni ludzie, przeł. B. Radomska, Rebis, Poznań 2009.
 3. Glaser D., Krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci a funkcjonowanie mózgu, przegląd badań, "Dziecko Krzywdzone" 2006, nr 14, s. 6 - 26.
 4. Jaros P.J., Rzecznik Praw Dziecka. Ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego. Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013.
 5. Kendal-Tackett K., Skutki zdrowotne krzywdzenia dzieci - cztery ścieżki oddziaływania krzywdzenia na stan zdrowia, "Dziecko Krzywdzone" 2004, nr 8.
 6. Margalit A., Raz J., National Self-Determination, "Journal of Philosophy" 1990, 87 (9), s. 439 - 461.
 7. Pinheiro P.S., World report on violence against children, 2006, www.violencestudy.int, dostęp: 20.03.2015.
 8. Shue H., Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreignn Policy, druga edycja, Princenton University Press, Princeton 1996.
 9. Stadniczeńko S.L., Prawa dziecka częścią składową systemu praw człowieka i obywatela [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S.L. Stadniczeńko, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2016, s. 37 i nast.
 10. Teicher M., Wounds that time won't heall; The neurobiology of child abuse, "Cerebrum" 2000, 4, s. 50 - 67.
 11. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997,Liber, Warszawa 2000.
 12. Komentarz Ogólny Nr 13/2011 [w:] Prawa dziecka. Dokumenty ONZ... s. 634 i nast.
 13. Komentarz Ogólny Nr 14/2013 [w:] Prawa dziecka. Dokumenty ONZ. Zbiór i opracowanie. P.J. Jaros, M. Michalak, Warszawa 2015, s. 681 i nast.
 14. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późń. zm.).
 15. Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. Z 1991, Nr 120, poz. 526 z późń. zm.).
 16. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. Z 2012 r. poz. 788, 1529 z 2013 r. poz. 1439.
 17. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. Z 2012 r., poz. 1356, z 2013 r., poz. 1563.
 18. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U. 2015.2086.
 19. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 213, poz. 2001.
 20. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.
 21. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887.
 22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. z 2012 r. poz. 124.
 23. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 214, poz. 1345).
 24. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 197, poz. 1307).
 25. Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2015 r., poz. 11920).
 26. Wyrok TK z 28 kwietnia 2003 r. K 18/02, OTK-A 2003, Nr 4, poz. 32.
 27. Założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020wykonującego art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), ms.gov.pl ( przeciwdziałanie-przemocy-wrodzinie).
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu