BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Title
Dzierżawa ziemi rolniczej w Polsce
Agricultural land tenancy in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 25-36, tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Czynsz, Dzierżawa, Gospodarstwa rolne
Rent, Lease, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ziemia w rolnictwie stanowi jednocześnie najważniejszy środek produkcji i przedmiot pracy. W Polsce średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w 2015 r. wynosiła 10 ha użytków rolnych. Tymczasem, by osiągnąć wynagrodzenie za pracę takie samo jak poza rolnictwem, potrzeba 30 ha ziemi rolniczej. Stąd występuje duży popyt na ziemię. Jednym ze sposobów zaspokojenia tego popytu jest dzierżawa ziemi. W zależności od tego, kto jest właścicielem ziemi, wyróżniamy dzierżawy międzysąsiedzkie dotyczące gruntów prywatnych i dzierżawy działek ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Te dwa rodzaje dzierżaw mają swoją specyfikę i w sposób istotny różnią się od siebie. Dzierżawcy ziemi płacą na rzecz ich właścicieli czynsze dzier- żawne. Ich wysokość szybko rośnie i wykazuje duże zróżnicowanie. Dzierżawa ziemi jest w polskim rolnictwie ważnym sposobem koncentracji produkcji i zmian struktury agrarnej. Ze względu na skomplikowany charakter problem dzierżawy ziemi rolniczej wymaga uregulowania prawnego w formie ustawy. (abstrakt oryginalny)

In Poland agricultural land is both the most important means of production and the subject of labour. In 2015, the average farm area in Poland was 10 ha of agricultural land. Nevertheless, it takes 30 ha of agricultural land to reach salary levels equal to those obtained in other branches of national economy. Thus the demand for agricultural land is high. Land tenancy constitutes one way of satisfying that demand. Depending on the nature of the ownership of the land, we distinguish between inter-neighbourly tenancy of privately-owned land and the tenancy of the land which is administered by the Agricultural Property Stock of the State Treasury. These two kinds of land tenancy have their own peculiarities and differ from each other significantly. Leaseholders of agricultural land pay the rent to its owners. The rent levels are rising sharply. Furthermore, a distinctive polarisation of payments for the various kinds of tenancy has been observed recently. In Poland, land tenancy is a significant way of production concentration and agrarian structure transformation. Taking into consideration its complex nature and a lot of potentially contentious problems it poses, the question of land tenancy needs to be regulated in the form of a legal act. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowski Z., 1991, Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych, PWRiL, Warszawa.
 2. Bańko M. (red), 2007, Słownik języka polskiego, tom 1.,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Czyżewski A., 2006, Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie, red. M.A. Jerzak, A. Czyżewski, AR Poznań.
 4. Czyżewski B., 2013, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE Warszawa, 2013.
 5. Górska J., Michna W., 1998, Ubytek użytków rolnych na cele pozarolnicze w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", nr 8.t.
 6. Kopeć B., 1963, Wykład z przedmiotu Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych,Wydział Rolniczy, Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu.
 7. Musiał W., 2008, Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Południowych, IRWiR PAN, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2008, 2014, 2015, GUS, Warszawa.
 9. Rychlik T., Kosieradzki M., 1981, Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa.
 10. "Rynek Ziemi Rolniczej. Analizy Rynkowe", 1998 - 2015, nr 1-18.
 11. Skarżyńska A., 2016, Rachunek kosztów i działań w badaniach produktów rolniczych, IERiGŻ-PIB Warszawa.
 12. Szymańska J., 2012, Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu