BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jokiel Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zintegrowany model analizy sieci międzyorganizacyjnych
An Integrated Model of Interorganizational Network Analysis
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 105-114, rys., bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Keyword
Organizacje sieciowe, Powiązania sieciowe, Zarządzanie zaufaniem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Analiza sieciowa, Sieci międzyorganizacyjne
Network organisations, Network relationships, Trust management, Enterprise management, Network analysis, Inter-organizational networks
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu zintegrowanego analizy sieci międzyorganizacyjnych złożonego z czterech równie istotnych perspektyw:
- zewnętrznej indywidualnej,
- zewnętrznej systemowej,
- wewnętrznej zbiorowej,
- wewnętrznej jednostkowej. (fragment tekstu)

This paper was criticized existing interorganizational network analysis methods. They were indicated for their single-plane - concentration on one of the possible perspectives of analyzing such networks. Proposed an integrated model of interorganizational network analysis, consisting of four perspectives: external individual, external system, internal collective and internal individual. It is indicated that this approach is necessary to explain the formation and functioning of interorganizational networks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adair J. (2001), Zespoły - anatomia biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 2. Blanchard K., Johnson S. (2011) Jednominutowy menedżer, MT Biznes Warszawa.
 3. Blikle A. (2014), Doktryna jakości, Helion Gliwice.
 4. Gołembski M., Wojtkowiak G. (2004), Zarządzanie przez paradoksy [w:] W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania. Management Forum 2020, red. Engelhardt J., Brojak-Trzaskalska M., Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Międzyzdroje, http://wsparciedecyzji.pl/paradoksy/.
 5. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie: koncepcja, narzędzia, zastosowania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 6. Handy Ch. (1996), Wiek paradoksu, ABC, Warszawa.
 7. Filipp E. (2012), Społeczna odpowiedzialność organizacji [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, red. Glinka B., Kostera M., Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 8. Fukuyama F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 9. Jankowska B., Mroczek K., Polowczyk J., Trąpczyński P. (2016), Paradoks koopetycji - teoria czy praktyka?, "Marketing i rynek", 2, ss. 2-12, http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/jankowska_mir_2_nr_2016.pdf.
 10. Jokiel G. (2008), Efektywność funkcjonowania w ramach sieci logistycznych [w:] Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, red. T. Dudycz Politechnika Wrocławska, Wrocław, ss. 31-38.
 11. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", XLVII (1979), ss. 263-291.
 12. Kant I. (1986), Krytyka czystego rozumu, PWN, Warszawa.
 13. Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników: jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 14. Karbownik A. (red.) (2013), Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 15. Kowalski T. (2002), The Simonian Bounded Rationality Hypothesis and Expectation Formation, "Poznań University of Economics Review", vol. 1, no. 2.
 16. Kozielecki J. (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna, PWN, Warszawa.
 17. Leibenstein H. (1979), A Branch of Economics Is Missing: Micro-Micro Theory, "Journal of Economic Literature", 17, ss. 477-502.
 18. Platon (2006) Państwo, Wyd. Antyk Marek Derewiecki, Kęty.
 19. Piaget J. (1966), Narodziny inteligencji dziecka, PWN, Warszawa.
 20. Schein E. (1992), Organizational culture and leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 21. Schumpeter, J.A., (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.
 22. Skinner B. (2013) Behawioryzm, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 23. Spencer H. (2002), O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, Wyd. Żak, Warszawa.
 24. Steiner R. (2005), Sztuka wychowania. Metodyka i dydaktyka, Wyd. Genesis, Gdynia.
 25. Surma B. (2008), Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Wyd. Palatum, Łódź.
 26. Wilber K. (2006), Integralna teoria wszystkiego: wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 27. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Wellman B. (1988), Structural Analysis: from Method and Metaphor to Theory and Substance, http://homepage.ntu.edu.tw/~khsu/network/reading/wellman2.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu