BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sojda Adam (Politechnika Śląska)
Title
Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny kopalni węgla kamiennego wchodzącej w skład przedsiębiorstwa górniczego
Implementation of Analytical Hierarchical Process (AHP) to the Multi-Criteria Evaluation of Coal Mine which is Part of the Mining Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 427-440, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Eksploatacja kopalin, Rozwój zrównoważony, Analityczny proces hierarchiczny, Górnictwo węgla kamiennego
Ores exploitation, Sustainable development, Analytic Hierarchy Process (AHP), Hard bituminous coal mining
Note
streszcz., summ., Praca powstała w ramach realizacji projektu badawczego nr N N524 341640 "Metoda wyznaczania wartości kopalni węgla kamiennego", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Abstract
W artykule przedstawiono zastosowanie metody AHP (Analitycznego Procesu Hierarchicznego) jako narzędzia do wspomagania oceny kopalni wchodzącej w skład przedsiębiorstwa górniczego, zgodnie z zasadami równoważnego rozwoju. Przedstawiona ocena kopalni jest oceną wielokryterialną, uwzględniającą różne aspekty funkcjonowania kopalni pod kątem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Pojawiająca się struktura ma charakter hierarchiczny, co w naturalny sposób wskazuje na możliwość zastosowania metody AHP. AHP pozwala na ustalenie rankingu kopalń, a co za tym idzie - ich ocenę. (abstrakt oryginalny)

The article presents the application of AHP (Analytical Hierarchy Process) as a tool to support the assessment of the mine which is part of a mining enterprise in accordance with the equivalent of development. This assessment of the mine is a multi-criteria assessment which takes into account various aspects of mine, at an angle of sustainable development strategy. The emerging structure is hierarchical, which naturally suggests the possibility of the use of AHP method. AHP allows you to determine the ranking of mines and what is behind this assessment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Azadeg A., Osanloo M., Ataei M.: A New Approach to Mining Method Selection Based on Modifying the Nicholas Technique. "Aplied Soft Computing", Vol. 10, 2010, p. 1040- 1061.
 2. Donegan H.A., Dodd F.J.: A Note on Saaty's Random Indexes. "Mathematical and Computer Modelling", Vol. 15, Iss. 10, 1991, p. 135-137.
 3. Dubiński J.: Zrównoważony rozwój górnictwa surowców mineralnych. Journal of Sustainable Mining, Vol. 12, No. 1, 2013, s. 13.
 4. Gaul W., Gartes D.: A Note on Consistency Improvements of AHP Paired Comparison Data. "Adv Data Anal Classif", Vol. 6, No. 4, 2012, p. 286-302.
 5. Góral J.: Zrównoważony rozwój z perspektywy polskiego przedsiębiorstwa branży górniczej. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Nr 1(35), 2013, s. 64-72.
 6. Jakowska-Suwalska K., Sojda A.: Wielokryterialna metoda oceny przedsiębiorstwa górniczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 74, 2014, s. 147-157.
 7. Kabiesz J., Turek M., Drzewiecki J., Makówka J.: Ocena innowacyjności technologii eksploatacji węgla kamiennego metodą AHP. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24, z. 1-2, 2008, s. 103-121.
 8. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W.: Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego. "Rocznik Ochrona Środowiska", t. 13, 2011, s. 1619-1634.
 9. Kustra A., Sierpińska M.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju a budowanie wartości przedsiębiorstwa. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 29, z. 4, 2005, s. 93-104.
 10. Kwiesielewicz M.: Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte porównania parami. IBS PAN, Warszawa 2002.
 11. Michalska E, Pośpiech E.: Niepełna iinformacja liniowa w zagadnieniach wieloktyterialnego wspomagania decyzji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 57, 2011, s. 259-270.
 12. Nian Q., Shi S., Li R.: Research and Application of Safety Assessment Method of Gas Explosion Accident in Coal Mine Based on GRA-ANP-FCE. "Procedia Engineering", Vol. 45, 2012, s. 106-111.
 13. Saaty T.L.: A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. "Journal of Mathematical Psychology", Vol. 15, Iss. 3, 1977, s. 234-281.
 14. Saaty T.L.: The Analitic Hierarchy Process. Mc-Graw Hill, New York 1980.
 15. Sojda A., Wolny M.: Zastosowanie metody AHP w ocenie projektów inwestycyjnych kopalni węgla kamiennego. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi- cach, nr 207, Katowice 2014, s. 212-222.
 16. Trzaskalik T. (red.): Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa 2006.
 17. www.pwc.com/.../total-impact-measurement-management.html dostęp 01.03.2016.
 18. www.globalreporting.org/.../GRI-G3-Polish-Reporting-Guidelines.pdf, dostęp: 01.03.2016.
 19. www.pkn.pl/.../discovering_iso_26000.pdf dostęp 01.03.2016.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu