BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Listwan Tadeusz (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Menedżer i kierowanie zespołem w warunkach nowej gospodarki
The Manager and Team Managing in the Conditions of the New Economy
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 115-126, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Keyword
Nowa Gospodarka, Zarządzanie zespołem ludzkim, Menedżer
New Economy, Team management, Manager
Note
summ.
Abstract
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, szczególnie te zagrażające ich bytowi, wymuszają poszukiwanie (stosowanie) innych niż dotychczas sposobów zarządzania. Stanowi to szczególne wyzwanie dla głównego podmiotu zarządzania, jakim jest kadra menedżerska.
Współcześnie taką determinantą zachowań menedżerskich są coraz bardziej widoczne warunki tzw. nowej gospodarki (new economy). Interesujące i ważna poznawczo są odpowiedzi na pytania jak te warunki wpływają na role i sposób działania kierowników, zwłaszcza w wymiarze bezpośrednich interakcji ze współpracownikami oraz jakie są w tym świetle pożądane kompetencje kadry menedżerskiej organizacji.
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na te pytania. Podstawą źródłową są studia literaturowe oraz własne doświadczenia badawcze i obserwacje praktyki. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to discuss the questions of how conditions of the new economy influence the managing teams, management style and competences of managers. General conclusion is as follows: these activities and management skills should be connected with the concept of human resources management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ankona D., Bresman H. (2009), Zespół X. Jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 2. Belbin M. (2009), Zespoły zarządzające, sekrety ich sukcesów i porażek, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 3. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Cushman D.P, King S.S. (1999) Communication and high speed management, State University of New York Press, New York.
 5. Devenport T.H. (1994), Saving it's soul: Human Centered Information Management, "Harvard Business Review", March-April.
 6. Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jabłoński M. (2015), Kompetencje a role współczesnego menedżera [w:] Bednarska-Wnuk I. i in. (red.) Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 8. Katz R.L. (1974), Skills of an Effective Administrator, "Harvard Business Review", March-April.
 9. Katzenbach J., Smith D. (2001), Siła zespołów, wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 10. Krawiec F. (2009), Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa.
 11. Laloux F. (2015), Pracować inaczej, Wydawnictwo studio Emka, Warszawa.
 12. Listwan T. (2016), Menedżer jako zawód [w:] Osbert-Pociecha G., Nowosielski S., Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Listwan T. (2010), Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa.
 14. Mączyński J. (1998), Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Wydawnictwo IFS PAN, Warszawa.
 15. Mintzberg H. (1973), The Nature of Managerial Work, Harper & Row Publishers, New York.
 16. Miller D. (2010), Zespoły. Co trzeba wiedzieć, robić i mówić aby stworzyć dobry zespół, PWE, Warszawa.
 17. Montoya-Weiss M., Massey A., Song M. (2001), Getting in together: Temporal coordination and conflict management in global virtual teams, "Academy of Management Journal", nr 44.
 18. Rakowska A. (2008), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 19. Sikorski Cz. (2006), Organizacja bez wodzów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 20. Simon H. A. (1991), Organizations and Markets, "Journal of Economic Perspectives", Spring 1991, nr 5.
 21. Tapscott D. (1996) Gospodarka Nadziei i Niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu