BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wichary Paweł, Jóźwiak Ireneusz J. (Politechnika Wrocławska), Stasiński Karol
Title
Strategie efektywnego rozmieszczania nadajników w sieciach bezprzewodowych
Effective Strategies for Locating Transmitters in Wireless Networks
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 469-477, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN), Łączność bezprzewodowa, Obsługa aplikacji bezprzewodowych (WAP)
Wireless local area network (WLAN), Wireless, Wireless Application Protocol (WAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono doświadczenia związane z modelowaniem we współczesnej informatyce na przykładzie problemu pokrycia terenu ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczania nadajników w sieciach bezprzewodowych. Opisano dostępne algorytmy i heurystyki mające zastosowanie, z opisem ich wad i zalet. Przedstawiono aktualne problemy związane z uzyskiwaniem wyników wysokiej jakości. Wskazano sposoby redukcji obliczeń wpływające na zmniejszenie stopnia skomplikowania obliczeniowego problemów. (abstrakt oryginalny)

In this paper an experience connected with modeling in modern information technology illustrated with an example of problem of covering an area, taking into special consideration the location of transmitters in wireless network was presented. Available algorithms and heuristics having theirs implementation with indicating their advantages and disadvantages were described. Current problems connected with obtaining the high quality results were also shown. The ways of reduction of calculations affecting diminution of the stage of counting complexity of problems were pointed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adward L.: A Study of Routing Algorithms in Wireless Mesh Networks. British Journal of Science, vol. 1, No. 1, September 2011.
  2. Hugh D.Y. and others: Sears and Zamansky's University Physics - With Modern Physics. 13th Edition, Pearson International, 2008.
  3. Hodgeson M.J., Whelan P.M.: Essential Principles of Physics. 2nd Edition, John Murray, 1978.
  4. Michał W.: Zastosowanie metod projekcji w algorytmach różnicowych elektrodynamiki obliczeniowej. Rozprawa Doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.
  5. Grossman C.: Numerical Treatment of Partial Differential Equations. Springer Science & Business Media, 2015.
  6. Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2003.
  7. Markowska-Kaczmar U., Kwaśnicka H.: Metaheurystyki inspirowane naturą w zastosowaniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
  8. Flasiński M.: Wstęp do sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  9. Fortuna Z., Macukow B., Wąskowski J.: Metody numeryczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu