BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grewiński Mirosław (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)
Title
Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 - sukcesy i niepowodzenia
Polish Social Policy in 1989-2016 - Successes and Failures
Source
Studia BAS, 2017, nr 2 (50), s. 59-92, bibliogr. 48 poz.
Issue title
Polityka społeczna w Polsce
Keyword
Polityka społeczna, Państwo opiekuńcze
Social policy, Welfare state
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie na tle przeobrażeń ostatnich lat punktów zwrotnych polskiej polityki społecznej po 1989 r. Na wybranych przykładach opisano sukcesy i porażki, jakie odnieśliśmy w politykach szczegółowych, scharakteryzowano także główne problemy, dylematy, wyzwania i perspektywy, jakie mamy w polityce społecznej. Na zakończenie sformułowano rekomendacje dla środowiska naukowego i dla praktyków, realizujących zadania polityki społecznej w terenie.(fragment tekstu)

The article looks at the most important turning points in the Polish social policy after 1989. The author claims that there are five such points: the Round Table and socio-economic transition in 1989 and beyond, the adoption of the Constitution in 1997, the four social reforms in 1999, Poland's accession to the European Union in 2004, He also describes the strengths and weaknesses of the Polish social transition, pointing out its failures and shortages.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anioł W., Europejska polityka społeczna - implikacje dla Polski, Warszawa 2003.
 2. Auleytner J., Czy socjalna gospodarka rynkowa?, "Tygodnik Ład" nr 18(292) z 6 maja 1990 r.
 3. Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce w okresie zmian ustrojowych. Zbiór rozmów z przedstawicielami świata nauki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 4. Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2011.
 5. Auleytner J., Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej w latach 1924-1948, www. ptps.gov.pl.
 6. Auleytner J. i in., Program 500+. Pod jakimi warunkami program ma szanse na sukces?, raport Instytutu Innowacji Społecznych im. J. Korczaka, Warszawa 2016.
 7. Auleytner J., Przejście od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej, "Ethos" ROK, nr 18.
 8. Auleytner J., Uwagi o braku polityki społecznej państwa, "Polityka Społeczna" ROK, nr 11/12(227/228).
 9. Auleytner J., W stronę społeczeństwa solidarnego, wywiad, "Życie Warszawy" nr 131 z 6 czerwca 1991 r.
 10. Auleytner J., Grewiński M., Budżet socjalny w Niemczech i implikacje dla Polski, "Polityka Społeczna" 2003, nr 2.
 11. Durasiewicz A., Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE, Warszawa 2012.
 12. Dziewięcka-Bokun L., Rola państwa w realizacji polityki społecznej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce [w:] Polityka społeczna - teksty źródłowe, red. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Wrocław 2003.
 13. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M., Governance jako nowy paradygmat zarządzania organizacjami realizującymi cele polityki społecznej [w:] Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Warszawa 2015.
 14. Głąbicka K., Polityka społeczna Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 15. Głąbicka K., Grewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej UE, Warszawa 2005.
 16. Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa 2001.
 17. Grewiński M., Inwestycyjna polityka społeczna. Nowy paradygmat państwa dobrobytu? [w:] Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 1, red. E. Bojanowska, M. Kawińska, Warszawa 2015.
 18. Grewiński M., Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji społecznej w Polsce [w:] Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski, Warszawa 2011.
 19. Grewiński M., Social Services Mix State jako nowatorski i przyszłościowy model polityki społecznej w Polsce [w:] Innowacje w polityce społecznej XXI wieku, red. E. Trafiałek, Katowice 2014.
 20. Grewiński M., Sytuacja dzieci obszaru pogranicza wschodniego, "Wiadomości Statystyczne" 2000, nr 5.
 21. Grewiński M., wystąpienie "Problemy systemowe polityki społecznej w kontekście integracji usług" podczas warsztatów "Polityka aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej w kontekście zintegrowanej pomocy rodzinie" organizowanej przez Biuro Banku Światowego w Warszawie oraz sejmową Podkomisję Stałą do spraw Polityki Społecznej, Warszawa, 12 kwietnia 2016 r.
 22. Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007.
 23. Grewiński M., Lizut J., Some cases of Integrated Social Services in Poland [w:] Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 27th-28th, 2016, t. IV, Rēzekne 2016.
 24. Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Warszawa 2015.
 25. Kaźmierczak T., Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej [w:] Czy podejście aktywizujące ma szanse?, red. M. Rymsza, Warszawa 2011.
 26. Klein N., Doktryna szoku, Warszawa 2007.
 27. Koczur W., Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, Katowice 2010.
 28. Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, red. J. Auleytner, Warszawa 2016.
 29. Krzyszkowski J., wystąpienie na Kongresie Polityki Społecznej w Warszawie, 13- 15 czerwca 2016 r.
 30. Księżopolski M., Co dalej z polityką społeczną w Polsce? Od socjalistycznych gwarancji do paternalistyczno-rynkowej hybrydy [w:] Reformy społeczne - bilans dekady, red. M. Rymsza, Warszawa 2004.
 31. Leś E., wystąpienie prezentowane podczas spotkania Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP poświęconego polityce społecznej, czerwiec 2016 r.
 32. March J., Olsen J., Instytucje - organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005.
 33. Osak M., Usługi społeczne w sferze zdrowia - w kierunku prywatnego uczestnictwa [w:] Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego, M. Grewiński, B. Więckowska, Warszawa 2011.
 34. Piątek K., Sprawiedliwość naprawcza jako przestrzeń dla nowej opiekuńczości w ramach lokalnej polityki społecznej [w:] W. Anioł, R. Bekalarczyk, K. Frysztacki, K. Piątek, Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Toruń 2015.
 35. Polityka rynku pracy - w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji usług, red. M. Grewiński, Warszawa-Opole 2015.
 36. Polityka społeczna dziś i jutro - opinie ekspertów, red. J. Supińska, Warszawa 1999.
 37. Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego, red. M. Grewiński, B. Więckowska, Warszawa 2011.
 38. Przywództwo w ochronie zdrowia - idee i instrumenty, red. A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austen-Tynda, Warszawa 2009.
 39. Raport z badań. Program Rodzina 500+ w pierwszych miesiącach funkcjonowania w opiniach przedstawicieli rodzin objętych świadczeniami oraz pracowników samorządowych, oprac. zespół WSP im. Janusza Korczaka w składzie: R. Morawski, M. Szyszka, D. Polakowski, S. Turzańska, J. Golonka-Legut, A. Zasada-Chorab, A. Wąsiński, P. Czech, K. Kratofil, WSP, Katowice 2016.
 40. Robinson K., Kreatywne szkoły, Warszawa 2015.
 41. Rymsza M., Reformy społeczne lat 90: próba podsumowania [w:] Reformy społeczne - bilans dekady, red. M. Rymsza, Warszawa 2004.
 42. Strategie w polityce społecznej, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Warszawa 2009.
 43. Superwizja pracy socjalnej, red. M. Grewiński, B. Skrzypczak Warszawa 2014.
 44. Szarfenberg R., Przewidywane skutki społeczne 500+: Ubóstwo i rynek pracy, raport Zgromadzenia Ogólnego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, Warszawa, 24 stycznia 2017 r.
 45. Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne, t. I-III, Warszawa 1998-2002.
 46. Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski, Warszawa 2011.
 47. W stronę aktywnych służb społecznych, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Warszawa 2012.
 48. Zabezpieczenie społeczne w Polsce - problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, red. G. Uścińska, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu